Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

16 - 12 - 2021

Advies SPV over CSPE’s 2022

Net als in 2020 heeft SPV, op verzoek van OCW, onderzoek gedaan naar de vertraging die vmbo-leerlingen hebben opgelopen als gevolg van corona. De nadruk lag deze keer op vertragingen die vierdejaars leerlingen hebben opgelopen en de consequenties die dit eventueel zou moeten hebben voor het centraal examen 2022.

Vierdejaars leerlingen hard getroffen door corona

Het onderzoek laat zien dat de huidige vierdejaars leerlingen hard getroffen zijn door corona. Zij moeten al twee jaar onderwijs volgen dat soms wel doorgaat, soms deels fysiek en deels digitaal is en soms helemaal digitaal gegeven wordt. Dit heeft gevolgen voor individuele vakken, maar vooral voor LOB, de oriëntatie op vervolgopleidingen, het kennismaken met de wereld van arbeid en beroep die normaal tijdens stages plaatsvindt, het welbevinden van de leerlingen, hun sociaal emotionele ontwikkeling. VMBO is voor heel veel leerlingen veel meer als het volgen van lessen Nederlands, wiskunde of beroepsgericht. Onderwijs geeft leef- en leerplezier en het gevoel dat ze er toe doen. Docenten doen er alles aan leerlingen optimaal voor te bereiden om hun examen en zeggen letterlijk: het zal niet gebeuren dat deze leerlingen niet slagen.

Advies SPV op basis van het onderzoek

Op basis van het onderzoek constateert SPV dat de deelnemers aan het onderzoek er de voorkeur aangeven dat ook in 2022 het CSPE wordt vervangen door een SE, waarbij docenten gebruik kunnen maken van het CSPE 2022. Docenten en leidinggevenden vragen om een zo groot mogelijke flexibiliteit in de examinering in het schooljaar 2021-2022.
Als dit niet kan in de vorm van SE’s voor de beroepsgerichte programma’s dan adviseren we u, van het CSPE 2022, twee van de vier onderdelen verplicht te stellen als centraal examen en de scholen de mogelijkheid te geven de andere twee onderdelen af te sluiten met een SE op basis van een aangepast PTA.
Wij adviseren u de keuze voor twee van de vier CSPE-onderdelen niet aan de scholen te laten, maar omwille van de herkenbaarheid voor het mbo en de vergelijkbaarheid van het eindniveau, landelijk twee onderdelen aan te wijzen die door middel van een CSPE afgesloten worden.

Daarnaast adviseert SPV:

  • De afnameperiode van het CE (voor de avo-vakken en de beroepsgerichte programma’s), net als afgelopen jaar te verlengen tot 1 juli 2022.
  • De afnameperiode niet te vervroegen. Vervroegen van de afnameperiode heeft niet alleen weinig effect (zo blijkt uit voorliggend onderzoek) maar de huidige vierdejaars leerlingen zijn gebaat bij een zo lang mogelijke periode van onderwijs. Dit wordt niet bereikt door de mogelijkheid te bieden het centraal examen eerder af te nemen.
  • In 2022 de ‘duimregeling’ waarbij leerlingen de resultaten van één vak kunnen laten vervallen, niet toe te passen. Docenten en hun leidinggevenden geven aan dat dit leidt tot calculerend gedrag van leerlingen en zijn hier geen voorstander van.
  • Behoud van de maximale flexibiliteit in de afnameperiode van de Centrale Examens in het vmbo. Het onderzoek laat zien dat scholen hiervan steeds meer gebruik maken en kiezen voor maatwerk voor leerlingen.

Een beslissing van OCW op basis van het onderzoek en de adviezen van SPV wordt zeer binnenkort verwacht. Uiteraard informeren we u hierover via onze website en een nieuwsflits.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT