Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

15 - 12 - 2020

Lockdown: scholen sluiten

Het kabinet heeft besloten dat op 16 december de scholen dicht gaan en pas 18 januari weer open mogen.
Het is uiteraard niemand ontgaan dat er voor leerlingen die praktijkvakken/beroepsgerichte programma’s volgen, (voor)examen doen en voor kwetsbare leerlingen uitzonderingen gemaakt worden. De achtergrond van deze besluitvorming van OCW is erin gelegen dat de besmettingen niet zozeer in het onderwijs zelf plaatsvinden maar elders, en dat het onderwijs gesloten wordt om de besmettingen juist elders te voorkomen. OCW wil dat degenen die dat het meest raakt, nl. leerlingen die geen online les kunnen volgen, leerlingen die achterstanden kunnen oplopen en leerlingen die examen gaan doen en onderwijs dat niet online gegeven kan worden, zo min mogelijk hinder hiervan ondervinden.

Wat betekent dit voor het vmbo?

In de gisteren gepubliceerde regeling van de overheid staat het volgende:

Regeling van ministerie VWS dd. 14 dec. 2020
Artikel 6.10 Verrichting onderwijsactiviteiten van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021

 1. Het is verboden met ingang van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen.
 2. Het eerste lid geldt niet voor:
  a. afstandsonderwijs;
  b. praktijkgerichte onderwijsactiviteiten;
  c. onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een examenjaar en het houden van schoolexamens in het voorexamenjaar;
  d. het houden van examens, tentamens en toetsen in instellingen voor beroepsonderwijs en instellingen voor hoger onderwijs;
  e. het begeleiden van leerlingen en studenten in een kwetsbare positie;
  f. het begeleiden van leerlingen van instellingen voor primair onderwijs met een ouder of voogd die werkt in een cruciaal beroep.

En op de site van Rijksoverheid staat genoemd bij ‘Uitzonderingen’:
“Leerlingen in een kwetsbare positie, examenleerlingen en leerlingen in het primair onderwijs van wie de ouders cruciale beroepen hebben,  moeten wel fysiek naar school. Dat geldt ook voor leerlingen die praktijkgerichte lessen/beroepsgerichte programma’s volgen. Leerlingen die volgend schooljaar examen doen, moeten naar school om schoolexamens te maken.

Bovenstaande betekent dat de lessen voor leerlingen in examenklassen en voor leerlingen die beroepsgerichte programma’s volgen gewoon doorgaan, met inachtneming van de corona-regels. Het spreekt voor zich dat u voor deze leerling een apart rooster mag maken, waardoor ze bijvoorbeeld in kleine groepen les kunnen krijgen of waarin de theorie online wordt uitgelegd en de praktijk op school geoefend wordt.

Afwegingen voor de school
Belangrijk bij het maken van een afweging is het volgende. Het uitgangspunt dat leerlingen in onze sector zo min mogelijk achterstanden moeten oplopen. Het is fijn dat het vmbo alle vrijheid heeft gekregen om hier maatwerk in te leveren. Echter, wij zien ook dat er net zoals in de afgelopen weken ook nu situaties zijn waarin het geven van fysiek onderwijs en online onderwijs gecombineerd, niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door personeelstekorten, oplopende besmettingen bij leerlingen en personeel etc. Belangrijk voor de afweging die de scholen moeten maken voor de komende periode is dat duidelijk is dat ook onder de nieuwe regeling van de lock down de oude uitgangspunten blijven bestaan. Die zijn:
De schoolleiding kan om organisatorische redenen besluiten af te wijken van de regeling.

 • De schoolleiding is verantwoordelijk en maakt zelfstandig haar keuzes hierin; zulks in samenspraak met gemeenten;
 • Bij het maken van die keuzes streven we er naar om zoveel mogelijk leerlingen géén achterstand op te laten lopen;
 • De GGD beoordeelt of een school om gezondheidsredenen moet sluiten.

In dit document van 13 januari vindt u in lichtgrijs gearceerd de vragen en antwoorden die nieuw zijn of zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige versie Q&A’s die op 18 december zijn gepubliceerd.

Q&A

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT