Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

27 - 05 - 2022

Stand van zaken bekostiging lwoo en pro

Het ondersteuningsbudget voor lwoo en pro wordt sinds 2016 gebudgetteerd en elk jaar verdeeld onder de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit gebeurt op basis van de leerlingaantallen op teldatum 1 oktober 2012 en is daarmee sterk verouderd.

Bekostigingssystematiek

In de zoektocht naar een nieuwe toekomstbestendige bekostigingssystematiek is in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de optie van rechtstreekse financiering van het praktijkonderwijs en een verkenning uitgevoerd voor een indicator om de behoefte voor lwoo in een samenwerkingsverband te voorspellen.

Inmiddels is ook in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV opgenomen dat er wordt toegewerkt naar rechtstreekse financiering van het praktijkonderwijs met inachtneming van het onderzoek van KBA Nijmegen.

Rapporten

De gepubliceerde rapporten van KBA Nijmegen en het CBS bevatten losstaande adviezen over de bekostigingssystematiek van lwoo en pro. Deze zullen op korte termijn aan de Tweede Kamer worden gestuurd. De volgende stap is dat de implicaties van beide rapporten op korte termijn bestuurlijk besproken worden. De minister zal op basis hiervan een reactie op de rapporten aan de Tweede Kamer sturen. Het is daarna aan de Tweede Kamer om te bepalen wat de definitieve lijn wordt. Daarna zal wijziging van de wet- en regelgeving nodig zijn om de nieuwe bekostigingssystematiek in te voeren. Dit zal op z’n vroegst per 2025 zijn, gezien de procedures die daarvoor moeten worden doorlopen.

Downloads

De twee definitieve rapporten zijn via de volgende links te vinden: 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT