Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

08 - 03 - 2021

Vernieuwing vmbo – Rapportage monitor en casestudies

Vanaf 2016/17 zijn nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s ingevoerd in het vmbo. De 35 vakafdelingen zijn teruggebracht naar 10 profielen. Sinds schooljaar 2017/18 werken alle vmbo-scholen in Nederland met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s. In de jaren daarvoor hebben pilotscholen met de nieuwe programma’s geëxperimenteerd.

De aanleiding voor de vernieuwing vmbo was meerledig:

  • Er was behoefte aan actualisatie van de verouderde inhoud, die beter zou aansluiten bij vervolgopleidingen in het mbo en bij de actuele beroepswerkelijkheid;
  • De behoefte aan minder versnippering;
  • De behoefte aan een meer flexibele en toekomstbestendige opzet; dat wil zeggen aanbod dat organiseerbaar en betaalbaar blijft, ook bij teruglopende leerlingenaantallen of andere keuzes van leerlingen;
  • De behoefte aan een herkenbaar vmbo-aanbod waarmee de school- en opleidingskeuze voor leerlingen en ouders vergemakkelijkt wordt.

De vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo is gebaseerd op de invoering van tien nieuwe profielen in de beroepsgerichte leerwegen, waarbij er binnen de structuur van de profielen, naast een algemeen deel en profieldeel, expliciet ruimte is voor beroepsgerichte keuzevakken en verankering van loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in het onderwijsprogramma.

Met de invoering van beroepsgerichte keuzevakken wordt het mogelijk om het (aanbod van) onderwijs flexibeler in te richten. Scholen bepalen zelf hun aanbod en hoeveel keuze ze leerlingen bieden. Met de invoering en afstemming over profielen en keuzevakken zal een voor het vervolgonderwijs en bedrijfsleven meer herkenbaar vmbo-aanbod ontstaan en kunnen scholen zich naar leerlingen toe sterker profileren.

LOB heeft een prominentere plek binnen het examenprogramma. Daarmee wordt beoogd dat leerlingen meer keuzebegeleiding krijgen, een bredere oriëntatie op het vervolgonderwijs en meer inzicht in hun loopbaancompetenties. Leerlingen krijgen daardoor een goed beeld van hun individuele mogelijkheden en komen naar verwachting tot een beter passende opleidingskeuze.

Onderzoek

De vernieuwing van het vmbo wordt van 2016 tot en met 2022 gemonitord en geëvalueerd. Het rapport doet verslag van de stand van zaken in 2020.

Download het rapport

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.