FAQ - Beroepsgerichte keuzevakken in het schoolexamen

 

1. Mag een leerling de beroepsgerichte keuzevakken uit één profiel kiezen?

Ja dat mag.

 

2. Mag de school de beroepsgerichte keuzevakken bepalen waaruit de leerling mag kiezen?

Ja dat mag. Maar er moet voor de leerling wel iets te kiezen zijn. Bij vier uit vier valt er voor de leerling niets te kiezen.

 

3. Op welke wijze wordt voor de leerling vastgelegd welke afspraken er zijn over het aantal beroepsgerichte keuzevakken en het moment waarop bepaald wordt welke beroepsgerichte keuzevakken onderdeel uitmaken van het schoolexamen?

Dit wordt vastgelegd in het PTA van de leerling. Hierin staat hoeveel beroepsgerichte keuzevakken een leerling mag volgen en het moment dat bepaald wordt welke en hoeveel beroepsgerichte keuzevakken meetellen in het eindcijfer voor het SE.

 

4. Mag je de helft van een keuzevak aanbieden? Of anders gezegd; mag je van twee keuzedelen één keuzedeel maken?

Dat mag niet. Je zou dan feitelijk een heel nieuwe keuzevak maken. Daarvoor moet je een formeel vaststellingstraject doorlopen. Een keuzevak sluit je als geheel af. Je kunt wel beroepsgerichte keuzevakken combineren/integreren, maar dan moet je van beide beroepsgerichte keuzevakken alle eindtermen meenemen in het schoolexamen.

 

5. Mag ik meer dan het verplichte aantal beroepsgerichte keuzevakken aanbieden en examineren?

Er mogen meer dan het verplichte aantal beroepsgerichte keuzevakken worden aangeboden en geëxamineerd. Voor de berekening van het gemiddelde cijfer van de beroepsgerichte keuzevakken voor het schoolexamen bereken je het gemiddelde van alle aangeboden beroepsgerichte keuzevakken. Dus bij 6 beroepsgerichte keuzevakken, de 6 behaalde cijfers optellen en door 6 delen.

 

6. Mag ik de profielmodulen ook aanbieden als keuzevak voor andere profielen?

Ja, je mag de profielmodulen van een ander profiel als keuzevak aanbieden. Dit moet wel zijn opgenomen in het PTA van de beroepsgerichte keuzevakken. Je mag maximaal 2 profielmodulen uit hetzelfde profielvak als keuzevak volgen.

 

7. Mag je al in de onderbouw met het beroepsgerichte programma starten?

Ja, dat mag. Je mag het beroepsgerichte programma echter pas vanaf leerjaar 3 examineren. Spreek in dit geval wel af hoe je om gaat met zij-instromers.

 

8. Mogen de beroepsgerichte keuzevakken al in leerjaar 2 worden afgesloten?

Nee. De afsluiting van de beroepsgerichte keuzevakken in het schoolexamen vindt plaats in leerjaar 3 en/of 4.

 

9. In de examenprogramma’s van veel beroepsgerichte keuzevakken staat de zin: “Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.” Wat is de betekenis van die zin?

De zin betekent dat de leerling over die voorwaardelijke kennis moet beschikken en die vaardigheden en houding moet hebben ontwikkeld om het betreffende keuzevak te kunnen volgen en afronden. De school kan hier bijvoorbeeld extra lessen voor aanbieden of de betreffende voorwaardelijke kennis e.d. opnemen in het onderwijsprogramma van het keuzevak. 

Een school kan er ook voor kiezen een vak niet aan te bieden als keuzevak omdat zij met de profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken die zij aanbiedt niet aan deze eis kan voldoen.

 

10. Mogen de beroepsgerichte keuzevakken door het mbo ingevuld worden?

Zie hiervoor het document Kwaliteitsborging regionaal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken vmbo

 

11. De eindtermen van de beroepsgerichte keuzevakken zijn veelal als vaardigheden geformuleerd. Is de consequentie hiervan dat het keuzevak in de vorm van praktijktoetsen moet worden afgesloten?

Nee. De school bepaalt voor welke toetsvormen gekozen wordt bij de toetsing van het keuzevak. De toetsing moet wel passen bij de te beoordelen deeltaken/eindtermen. Bij een praktisch te beoordelen eindterm, mag je wel een aanvullende theorietoets afnemen. 

 

12. Mag je de beroepsgerichte keuzevakken integreren binnen je onderwijs en deze ook geïntegreerd toetsen?

Ja dat mag. De beroepsgerichte keuzevakken mogen geïntegreerd worden aangeboden en getoetst worden. Voor het PTA zijn meerdere opties:

  • Je maakt voor elk keuzevak een PTA en zet in de kolom toetsvorm dat het een geïntegreerde toets betreft.
  • Je maakt een geïntegreerd PTA waarin je de beroepsgerichte keuzevakken geïntegreerd toetst. De cijfers van de geïntegreerde toets gelden dan voor de betreffende onderliggende beroepsgerichte keuzevakken.

 

13. Mag je binnen één school en binnen één profiel de ene leerling bv. 4 beroepsgerichte keuzevakken laten volgen en de andere 5?

Ja dat mag. Het eindcijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken wordt altijd bepaald door het gemiddelde van het aantal gevolgde en afgesloten beroepsgerichte keuzevakken. Dit wordt dus individueel bepaald. Alle beroepsgerichte keuzevakken tellen hierbij even zwaar.

 

14. Wanneer moet je als school de definitieve keuze (en cijfers) van een leerling voor de beroepsgerichte keuzevakken bepalen?

Uiterlijk voor het moment dat je de SE cijfers moet aanleveren aan DUO. (Uiterlijk 10 kalenderdagen voor het centrale examen aanleveren in BRON.)

 

15. Mag een leerling in de bovenbouw die meer dan 4 beroepsgerichte keuzevakken volgt en hier een SE over maakt eerst aan het eind van de bovenbouw bepalen welke van deze beroepsgerichte keuzevakken meetellen in het eindcijfer/combinatiecijfer?

Het is toegestaan om meer dan vier beroepsgerichte keuzevakken te kiezen. Stel dat de leerling in eerste aanleg zes beroepsgerichte keuzevakken heeft gekozen, dan is het mogelijk om uiteindelijk te kiezen voor de vier beroepsgerichte keuzevakken die het hoogste gemiddelde cijfer opleveren. De cijfers voor de twee beroepsgerichte keuzevakken die niet worden gekozen worden dan niet doorgegeven bij het aanleveren van de schoolexamencijfers. Voor de beroepsgerichte keuzevakken die de leerling niet kiest, mag de school wel een eigenverklaring uitreiken.

 

16. Is een school verplicht een herkansing aan te bieden voor het schoolexamen van de beroepsgerichte keuzevakken?

De huidige regeling is dat het bevoegd gezag kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen of deeleindexamen aflegt voor één of meer vakken, het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen opnieuw kan afleggen. De school kan dus ( m.u.v. voor maatschappijleer) afzien van herkansing.

 

17. Onze TL-leerlingen volgen, in het kader van hun beroepsoriëntatie, twee beroepsgerichte keuzevakken. Mogen deze op de cijferlijst vermeld worden?

Ja, dat mag, maar de beroepsgerichte keuzevakken tellen niet mee bij de uitslagbepaling.