FAQ - Examens en het coronavirus

Waar vind ik antwoord op mijn vragen rond het schoolexamen?

Op 24 maart jl. heeft de minister van Onderwijs besloten om de centrale examens voor het VO niet door te laten gaan. Via deze link vindt u de brief hierover aan de Tweede Kamer. Nadere informatie over de uitwerking van deze richtlijn volgt. Hier vindt u de informatie die hier tot nu toe over is vanuit de Rijksoverheid in de vorm van FAQ’s. Via het servicedocument op examenblad wordt u op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. N.a.v. de eerder aangekondigde maatregelen rond de mogelijkheid om het PTA aan te passen, heeft de VO raad een handreiking gemaakt over de procedure die hierbij gehanteerd kan worden. Deze vindt u hier. SPV organiseerde op 27 maart een webinar over de examens en de corona richtlijnen. Dit kunt u hier terugkijken. SPV biedt scholen een hulplijn voor (inhoudelijke) vragen rond het aanpassen van de PTA’s. U kunt hier uw vragen stellen en een PTA uploaden voor feedback. Wij zorgen ervoor dat u binnen 24 uur antwoord krijgt. 


Wat is besloten rond het centraal examen?

Hieronder op een rij wat de minister op 24 maart ’20 heeft besloten:

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
 • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen worden opgeroepen om zorgvuldig om te gaan met de geboden ruimte.
 • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.

Voor verdere vragen rond het CE/CSPE verwijzen wij naar het Examenloket/de Examenlijn van CvTE. U vindt de contactgegevens hier. Verder houdt OCW een overzicht bij van vragen over het coronavirus en het examen. Deze vindt u hier. Vanuit CvTE worden actuele officiële mededelingen verzonden via hun mailsysteem. Deze mails worden verstuurd naar examensecretaris van de school en de geregistreerde docenten van de scholen die het cspe afnemen. Via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. kan de examensecretaris u aanmelden voor deze officiële berichten.
 

Nader uitwerking CE maatregel

Hoe ziet de slaag-zakregeling er dit jaar uit?

Dat is nog niet bekend. Er volgt zo snel mogelijk een nieuwe slaag-zakregeling voor het schooljaar 2019 – 2020. Hierbij zal zo veel mogelijk worden uitgegaan van de huidige regeling en de weging van de diverse vakken daarin. Zie ook de nadere informatie van OCW hierover. 
 

Wij nemen ook CSPE af voor onze derdejaars. Is het wel mogelijk/toegestaan het CSPE voor derdejaars leerlingen af te nemen? 

Nee, ook voor die leerlingen wordt er dit jaar geen CS(P)E afgenomen. Ook mag het CSPE-materiaal niet ingezet worden voor bijvoorbeeld een SE. Zie ook het bericht van CvTE via Examenblad.nl (25/3 j.l.) over het bewaren van CSPE materiaal. 
 

Hoe moet ik nu omgaan met leerlingen die gespreid examen doen of op verschillende niveaus?

Bij de publicatie van de nieuwe slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 zal ook worden ingegaan op de situatie van leerlingen die een ander examentraject volgen, zoals gespreid examen, vervroegd examen en vakken op een hoger niveau. Dit geldt ook voor de vragen die leven rondom leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, kandidaten van het staatsexamen vo en het vavo.

 

Welke herkansingsmogelijkheid heeft een leerling die nog niet is geslaagd op basis van de SE cijfers?

Scholen kunnen nu hun herkansingen organiseren conform het PTA en de eigen herkansingsregeling. OCW onderzoekt aanvullend de mogelijkheid en organiseerbaarheid van een aanvullende herkansing. Dit betreft een herkansingsmogelijkheid die plaatsvindt na afronding van de schoolexamens conform het PTA en de vaststelling van de eindcijfers en is bedoeld voor leerlingen die op basis van hun schoolexamencijfers gezakt zouden zijn. Scholen en leerlingen worden zo snel mogelijk geïnformeerd over of en zo ja in welke vorm deze toets er komt.
 

Moeten de huidige vierdejaars-leerlingen het schoolexamen volledig afronden of mag ik nu al de SE-cijfers van de leerlingen bepalen?

De vierdejaars-leerlingen ronden  de schoolexamens af conform het PTA. Indien nodig kan het PTA worden aangepast. Scholen worden opgeroepen hier zorgvuldig mee om te gaan. Voorwaarde is dat ook na aanpassing in het PTA minimaal de voor het SE verplichte eindtemen zijn opgenomen.
 

Wij hebben begin april alle SE’s afgerond conform het PTA. Mogen wij nu bepalen en communiceren of een leerling geslaagd of gezakt is?

Nee, dat kan en mag niet omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke slaag-zakregeling voor dit jaar gaat gelden. De publicatie van de tijdelijke slaag-zakregeling wordt in de loop van april verwacht. 
 

In ons PTA zijn geen eindtemen opgenomen die in het centraal examen worden getoetst. Moeten deze eindtermen als onderdeel van de aanpassingen aan het PTA worden toegevoegd?

Nee, dat hoeft niet. Eindtermen die nu in het CE worden getoetst, maar niet het SE moeten worden getoetst, hoeven nu niet te worden toegevoegd aan de PTA’s. Voor en na aanpassing moet gelden dat in het PTA minimaal de voor het schoolexamen verplichte eindtermen zijn opgenomen.
 

Hoe moet het combinatiecijfer van het profielvak in de GL berekend worden nu het CSPE cijfer ontbreekt?

Deze berekening maakt onderdeel uit van de nog te publiceren slaag-zakregeling. 

 

Wij nemen geen SE af bij het profielvak. Betekent dit dat er nog een PTA geschreven moet worden en een SE voor ontwikkeld moet worden?

Scholen die geen SE afnemen bij het profielvak kunnen contact opnemen met het Examenloket via examenloket@duo.nl. Vervolgens zal de inspectie contact opnemen met de school om een oplossing te bespreken. Hierover is op 25/3 j.l. een bericht gestuurd naar de examensecretarissen vanuit CvTE. 
 

Bij het SE werken wij met getrapt afronden van de cijfers (van 5,48 naar 5,5 naar 6). Mag dat ook nu de CE cijfers wegvallen bij het bepalen van de eindcijfers?  

Wij adviseren bij de afronding uit te gaan van de rekenkundige regels. Dat betekent dat als een 5,47 wordt afgerond op 1 decimaal het een 5,5 wordt, maar als het moet worden afgerond op een heel getal wordt het een 5. Bij het SE heeft een school de ruimte om ‘getrapt’ af te ronden, bij het CE niet.


Kaders PTA

Wat moet (nog steeds) in het kader van het PTA en het schoolexamen?

Scholen krijgen de mogelijkheid om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen. Dit is een uiterste maatregel voor een school. De minimale eisen, eindtermen, blijven dan gelden. 

 • De schoolexamens worden bepalend bij het diplomeren van leerlingen. Scholen moeten de komende periode het schoolexamen waar mogelijk conform het vastgestelde PTA afronden.
 • Scholen krijgen de mogelijkheid om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen. Dit is een uiterste maatregel voor een school. De minimale eisen, eindtermen, blijven dan gelden.Het PTA en het schoolexamen voor de algemene vakken moeten de eindtermen dekken waarvoor geldt ‘moet op het SE’ .
 • Voor het PTA van de profielvakken maakt de school zelf een gerichte keuze uit de deeltaken en eindtermen van het profielvak. Er gelden geen wettelijke verplichtingen wat betreft de inhoud van het schoolexamen van de profielvakken.
 • Voor het PTA van de beroepsgerichte keuzevakken geldt dat alle deeltaken moeten zijn opgenomen in het PTA, maar niet alle eindtermen van een deeltaak expliciet getoetst moeten worden.
 • Mogelijke aanpassingen in het PTA hebben uitsluitend betrekking op de toetsen die gepland zijn in de periode vanaf 16 maart.
 • Met de MR moet worden afgesproken op welke wijze invulling wordt gegeven aan het instemmingsrecht m.b.t. de wijzigingen in het PTA.
 • Aanpassingen van het PTA moeten worden gemeld bij de inspectie.


Wat gebeurt er als niet alle verplichte eindtermen in de schoolexamens zijn getoetst? Moeten scholen dan hun PTA's aanpassen incl. het ontwikkelen van aanvullende toetsen.

Ja dat kan de consequentie zijn. U moet kunnen aantonen dat alle verplichte eindtermen in het schoolexamen zijn getoetst. NB. Dit is sowieso een voorwaarde voor een goed PTA en staat los van de huidige maatregelen. 

 

Kan ik de schoolexamens alleen op afstand afnemen?

Het advies is om t/m de sluiting van de scholen schoolexamens (t/m de meivakantie) digitaal en op afstand te organiseren, in principe geen fysieke schoolexamens af te nemen en de tijd te nemen om de schoolexamens af te ronden. Is het toch nodig een schoolexamen in de school af te nemen, doe dit dan in goed overleg met ouders en docenten, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent o.a. dat leerlingen minimaal 1,5 meter uit elkaar moeten zitten, dat deze afstand ook gehandhaafd wordt bij binnenkomst en weggaan en dat het voor surveillanten onder alle omstandigheden mogelijk is bij het rondlopen ook deze 1,5 meter afstand te bewaren. Ook bij eventuele schoolexamens met een praktijkcomponent moet aan deze aspecten grondig aandacht besteed worden.


Wanneer moet ik mijn SE cijfers uiterlijk inleveren/afronden? 

Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen hebben tot begin juni de ruimte om de SE’s af te nemen conform de PTA’s. Daarna kunnen herkansingen gepland worden. Over het exacte tijdpad volgt nadere info vanuit OCW. 

 

Mag ik mijn examenkandidaten met lessen op school voorbereiden op het schoolexamen?

Voorbereiding op de schoolexamens vindt plaats op afstand, zoals de rest van het onderwijs. 
Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen als afstandsonderwijs echt niet mogelijk is. Dit is aan de school zelf. Daarbij moeten de RIVM richtlijnen in acht worden genomen. Het advies is om in ieder geval tot 28 april schoolexamens alleen digitaal en op afstand te organiseren en geen schoolexamens op school af te nemen. Rond 28 april komt er nieuwe informatie beschikbaar. Ook daarna blijft het mogelijk schoolexamens af te nemen.

 

Mogen scholen die het profielvak in het 3e jaar gepland hebben hun leerlingen naar school laten komen voor schoolexamens? 

Alleen leerlingen die dit schooljaar examen doen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen om hun schoolexamen te maken. Dit geldt dus niet voor leerlingen in het derde jaar. 


Aanpassing van het PTA

Welke mogelijkheden heeft de school voor aanpassing van het (school)examen?

 • Het schoolexamen kan op een later tijdstip worden afgerond dan aanvankelijk gepland. Scholen hebben tot begin juli de ruimte om de schoolexamens, incl. herkansingen, af te ronden. Nadere info over het tijdpad volgt.
 • De school heeft de mogelijkheid de inhoud van het PTA aan te passen. Aanpassingen kunnen gaan over de vorm van de toetsen, de inhoud van de toets en het aantal toetsen.[2]
 • Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden. De school heeft tot aan de start van de zomervakantie om de schoolexamens in te plannen en af te nemen, inclusief herkansingen.


Wat moet ik doen richting MR en inspectie als ik mijn PTA wil aanpassen?

Een aanpassing van het PTA moet gemeld worden bij de leerlingen en hun ouders, maar ook de MR (zij moeten instemming geven) en de inspectie (zij moeten geïnformeerd worden). Voorgestelde stappen (zie ook de handreiking van de VO-raad): 

 • Examinator en examensecretaris stellen voor een vak vast welke aanpassing nodig is (vorm, aantal en/of inhoud); 
 • Examinator en examensecretaris checken of de aanpassing voldoet aan de eis dat alle verplichte eindtermen gedekt moeten zijn;
 • Examinator en examensecretaris stellen in een format van de school een kort (onderbouwd) bericht op voor leerlingen en ouders welke aanpassing voor een schoolexamentoets wordt doorgevoerd;  
 • Bestuur spreekt met de (g)mr af op welke wijze invulling wordt gegeven aan het instemmingsrecht van de (g)mr;
 • Directeur en examensecretaris zorgen ervoor dat leerlingen en ouders worden geïnformeerd;  
 • Bestuur meldt (onderbouwd) zo spoedig mogelijk de aanpassingen in het PTA in dat vak aan de inspectie en plaatst het aangepaste PTA in het internetschooldossier (ISD). De melding aan de inspectie kan gedaan worden door een mail te sturen naar examenloket@duo.nl. De school kan daarbij het format van de school gebruiken waarin de wijziging wordt onderbouwd. Hiervoor zijn geen landelijke richtlijnen.


Een leerling kan vanwege de RIVM richtlijnen de SE’s niet op school maken. Wij maken een individueel PTA. Vraagt dit ook instemming van de MR?

Het bestuur spreekt met de MR af op welke wijze invulling wordt gegeven aan het instemmingsrecht van de MR. Dat geldt ook voor aanpassingen voor één leerling.  Binnen de school kunnen er met de MR praktische procedure afspraken worden gemaakt om te voorkomen dat er heel veel extra werk gedaan moet worden. De minister doet in zijn eerdere brief van 17 maart jl. aan de Tweede Kamer ook een beroep op MR’s om hun medewerking zo spoedig mogelijk te verlenen.


Welke voorbeelden zijn er van aanpassingen in het PTA?

 • Toetsen samenvoegen of laten vervallen wanneer dezelfde eindtermen in meerdere toetsen worden beoordeeld.
 • Nog af te nemen toetsen die betrekking hebben op eindtermen die niet verplicht in het schoolexamen moeten worden getoetst, schrappen.
 • Schriftelijke toetsen vervangen door mondelinge toetsen of omgekeerd (waarbij wel dezelfde eindtermen beoordeeld kunnen worden).
 • Praktijktoetsen op verschillende momenten afnemen.
 • Aantal vragen van de toets beperken.
 • Toetsen op een (later) moment plannen.
 • Individuele aanpassingen van het PTA voor (langdurig) zieke leerlingen.


Hoe kan ik de aanpassing van een PTA aanpakken?

 • Bepaal de randvoorwaarden die de school hanteert bij de beslissing om het PTA en het schoolexamen aan te passen, bv.
  • Het aantal nog af te nemen SE’s is onuitvoerbaar onder de huidige omstandigheden
  • De SE toetsvormen zijn niet uitvoerbaar wanneer leerlingen niet op school zijn;
  • Leerlingen kunnen niet over de vereiste middelen beschikken om de SE’s te maken (bijvoorbeeld middelen die alleen op school aanwezig zijn);
  • Er is onvoldoende (gezond) personeel beschikbaar om de SE’s te organiseren;
  • ……..…
 • Bepaal per vak welke SE’s nog niet zijn afgenomen en in hoeverre de afname van deze SE’s in de huidige situatie niet haalbaar lijkt;
 • Inventariseer voor de betreffende vakken welke nog af te nemen toetsen in het PTA betrekking hebben op eindtermen die niet in het schoolexamen getoetst moeten worden. Zie hiervoor voor de AVO-vakken de zgn. ‘kruisjestabellen’ in de syllabi van de vakken op examenblad.nl. Bij de keuzevakken heeft een school zelf een representatieve en relevante keus gemaakt voor de te toetsen eindtermen. Daarbij is de voorwaarde dat het PTA op deeltaakniveau dekkend moet zijn en hoeven niet alle onderliggende eindtermen expliciet getoetst te worden. Toetsen die over niet verplichte examenstof gaan zouden samengevoegd kunnen worden/kunnen vervallen.
 • Bekijk in hoeverre er in het PTA eindtermen/exameneenheden dubbel getoetst worden;
  • Bepaal welke toetsen evt. kunnen vervallen;
  • Bepaal welke toetsen evt. gecombineerd kunnen worden.
 • Bepaal welke toetsvormen onuitvoerbaar lijken en welke andere toetsvorm ook passend kan zijn om deze eindtermen te beoordelen.
  • Bv. laten filmen van een presentatie, mondeling afnemen van een toets via bv. Skype, FaceTime, Teams, etc.
 • Gebruik de ruimte die er is wat betreft het op een later moment afronden van de schoolexamens. Neem bij de afweging om toetsen al dan niet te laten vervallen ook de weging van een toets expliciet mee. Verwerk het laten vervallen van toetsen zorgvuldig in de berekening van het eindcijfer voor het SE voor het vak en communiceer dit zorgvuldig met betrokkenen.  


Wij dekken met ons PTA van leerjaar 3 alle verplichte onderdelen van het examenprogramma af. Kan daarmee het PTA van leerjaar 4 vervallen? 

Nee, het PTA van leerjaar 4 kan niet automatisch vervallen. Het laten vervallen van toetsen moet een school – ook in de huidige situatie – goed kunnen verantwoorden. Richting leerlingen en ouders, maar ook richting en MR (die met deze PTA wijziging moeten instemmen) en de inspectie (die hierover moeten worden geïnformeerd). Als er goede redenen zijn om bepaalde toetsen te laten vervallen is het van belang vooral te kijken naar wat er in het SE getoetst moet worden. Van de toetsen die niet verplichte SE onderdelen toetsen, kan voorgesteld worden deze te laten vervallen. NB. dit heeft natuurlijk invloed op de berekening van het eindcijfer SE. Voor verplichte SE onderdelen het volgende:

 • Bekijk goed op examenblad.nl bij de betreffende vakken welke eindtermen onder de exameneenheden vallen die met een SE beoordeeld moeten worden;
 • Bepaal wat hiervan al beoordeeld is met eerdere toetsen en bepaal wat nog getoetst moet worden;
 • Pas waar nodig en mogelijk aan: bijvoorbeeld door samenvoegen van toetsen, inkorten van toetsen of het kiezen van een andere toetsvorm.


Mag je een toets laten vervallen die in een andere klas wel al is afgenomen?

Bij het aanpassen van het PTA moet een school altijd het uitgangspunt van rechtsgelijkheid tussen leerlingen hanteren bij de totstandkoming van het SE cijfer. Een PTA (en het aantal toetsen daarbinnen) geldt voor het hele cohort leerlingen. Als een school besluit een toets te laten vervallen, geldt dit in voor het hele cohort. 

 

Toetsvormen aanpassen

Als ik een toetsvorm wil aanpassen, welke richtlijnen zijn hier dan voor?

Het uitgangspunt is dat de afnamecondities van een toets bij alle leerlingen zoveel mogelijk gelijk blijven. Als een bepaalde toetsvorm nu onuitvoerbaar is, kan de school kijken welke andere toetsvorm ook passend kan zijn om dezelfde eindtermen te beoordelen. De toetsen die worden afgenomen en vooral ook de wijze waarop de toetsen worden afgenomen moeten aan kwaliteitseisen blijven voldoen. Hier zijn geen landelijke richtlijnen voor. Je moet er van uit kunnen gaan dat de toetsen de eindtermen dekken en erop kunnen vertrouwen dat de resultaten van de toets betrouwbaar zijn en niet negatief zijn beïnvloed door factoren die geen rol zouden mogen spelen.
 

Wat moet ik mij voorstellen bij ’op afstand’ examineren? Moet ik me daarbij aan bepaalde eisen houden.

Hier zijn geen landelijke richtlijnen voor. Je moet er van uit kunnen gaan dat de toetsen de eindtermen dekken en de resultaten van de toets betrouwbaar zijn. Voorbeelden van op afstand examineren zijn: Digitale testprogramma’s, examineren via de (beeld)telefoon of andere apps zoals Skype, Teams, Facetime, praktische handelingen die moeten worden uitgevoerd op video vastleggen, et cetera.


Wij werken als cluster 3 school met een zeer kwetsbare doelgroep. Mogen wij deze leerlingen ook thuis SE toetsen laten maken? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Wat betreft het thuis laten maken van toetsen adviseren wij  terughoudend zijn. Zeker voor toetsen die deel uitmaken van het schoolexamen geldt dat ze van voldoende kwaliteit moeten zijn. Dat betekent dat ze valide en betrouwbaar moeten zijn. Je moet feitelijk toetsen wat je beoogt te toetsen aan kennis en vaardigheden en je moet kunnen vertrouwen op de resultaten. Het resultaat mag niet beïnvloed worden door toevallige en/of, niet gewenste factoren en omstandigheden. Of in het geval van ‘thuis toetsen’ aan die voorwaarden wordt voldaan en of je de keuze voor thuis toetsen voldoende kunt verantwoorden is de vraag.

 

Is het verplicht om het sectorwerkstuk (profielwerkstuk) ook met een presentatie af te sluiten?

In artikel 4 van het Eindexamenbesluit VO is geregeld dat het profielwerkstuk betrekking moet hebben op het profiel waarin de leerling onderwijs volgt. Meer is niet voorgeschreven dan hetgeen ook voor het sectorwerkstuk geregeld was in artikel 35 lid 4 van het Eindexamenbesluit VO. Behalve dat het wordt beoordeeld met ‘goed’ of ‘voldoende’ is daar ook geregeld dat het wordt beoordeeld door tenminste twee examinatoren. Het afsluiten met een presentatie is dus niet verplicht. Wat wel van belang is, is het hanteren van goede beoordelingscriteria waarmee zowel het proces als het product wordt beoordeeld.

 

In mijn PTA staat stage als een verplicht onderdeel. Hoe moet ik hiermee omgaan nu de stages niet door kunnen gaan?

Stages zijn in het voortgezet onderwijs niet verplicht. Uitzondering daarop zijn de vmbo basisberoepsgerichte leerweg leerlingen, die een leerwerktraject volgen. Bij de vrijwillige stages geldt het advies van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het advies is dan ook om deze stages niet door te laten gaan. Voor leerlingen die een leerwerktraject volgen, geldt dat de school een inspanningsverplichting heeft om te kijken of het buitenschools praktijkgedeelte door kan gaan, of dat er een alternatieve opdracht mogelijk is. 
Een stage is geen toetsvorm, maar een didactische werkvorm. Voor andere leerlingen waarbij het stageverslag als toetsvorm in het PTA staat – en er met dit verslag bepaalde exameneenheden van het examenprogramma getoetst worden -  kan bekeken worden of er een alternatieve toetsvorm mogelijk en nodig is. Als deze eindtermen ook al in een andere toets beoordeeld worden, kan het stageverslag als toets vervallen. 


Wat ‘moet en wat mag’ qua toetsvorm bij het onderdeel kijk- en luisteren (NE en MVT)? 

Kijk- en luistervaardigheid moet in het schoolexamen van GL worden getoetst. In de schoolexamens van BB en KB mogen deze vaardigheden in het schoolexamen worden getoetst. De wijze van toetsen in het schoolexamen is aan de school. 
 

(Vak)specifieke vragen

Wij moeten de in ons PTA Engels opgenomen Cito Kijk- en luistertoets nog afnemen. Kunnen wij deze toets schappen uit ons PTA?

Als hier goede argumenten voor zijn wel. Het laten vervallen van toetsen moet een school – ook in de huidige situatie – goed kunnen verantwoorden. Richting leerlingen en ouders (het laten vervallen van toetsen heeft immers ook invloed op cijferbepaling), maar ook richting MR (die met deze PTA wijziging moeten instemmen) en de inspectie (die hierover moet worden geïnformeerd). Als er goede redenen zijn om bepaalde toetsen te laten vervallen is het van belang vooral te kijken naar wat er in het SE getoetst moet worden. Luister- en Kijkvaardigheid is geen verplichte schoolexamenstof voor Engels digitaal. Deze toets kan in principe vervallen.


Wat is het advies m.b.t. het gebruik van een microscoop tijdens de komende praktische schoolexamens biologie?

Als het gebruik van microscopen bij deze SE-toets essentieel is, dan is het in elk geval van belang de RIVM richtlijnen in acht te nemen bij ‘afnames van schoolexamens op school’. Leerlingen moeten in jullie practicumlokaal met een afstand van 1,5 meter van elkaar kunnen werken bij de uitvoering van de toets. Als microscopen gedeeld moeten worden, is het van belang hygiënisch te werk te gaan. Dus na elk gebruik moeten de microscopen goed schoongemaakt worden. Ook kan overwogen worden dit schoolexamen uit te stellen.

 

Bij het afnemen van schoolexamens BWI gebruiken wij machines en elektrische handgereedschap. Wij moeten voor de veiligheid kunnen ingrijpen als hiermee iets mis gaat/dreigt te gaan. Hoe moeten we hierbij omgaan met de richtlijn van 1,5 meter afstand houden? 

Het advies is om alle schoolexamens die niet op afstand kunnen worden afgenomen uit te stellen tot na 6/4Als een school een schoolexamen op school laat uitvoeren, moeten in alle gevallen de RIVM richtlijnen in acht genomen worden.  Met name t.a.v. de profielen waarbij contact tussen personen onvermijdelijk is. De school bepaalt hoe hier vorm aan te geven.  


De leerlingen in klas 3 VMBO-TL hebben hun profiel gekozen. Daardoor vervallen in klas 4 VMBO-TL, een aantal vakken voor hen. Mogen we de openstaande PTA toetsen van deze vakken laten vervallen?

Ja, dat mag. Leerlingen doen schoolexamen in de vakken waar ze – in normale omstandigheden - uiteindelijk centraal examen in doen. Als het pakket voor leerlingen in leerjaar 3 TL breder is gehouden dan de vakken waar zij in leerjaar 4 examen in gaan doen, zijn de SE’s voor de vakken die voor leerlingen vervallen als examenvak niet verplicht. Deze cijfers vervallen voor deze leerlingen immers in leerjaar 4. Daarmee kunnen de nog openstaande SE’s voor deze vakken ook vervallen.


 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw examensecretaris of examenblad.nl  

De antwoorden zijn zorgvuldig geformuleerd op basis van de huidige stand van zaken rond wet- en regelgeving én de corona richtlijnen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend door scholen.