FAQ - Keuzevakken

 

1. Wat zijn keuzevakken?

Keuzevakken hebben tot doel een route op maat van de leerling samen te stellen die past bij de regio en het opleidingsaanbod van de regio. Keuzevakken omvatten in totaal 50% van het examenprogramma van de leerling.

Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg moeten tenminste vier beroepsgerichte keuzevakken volgen. Leerlingen in de gemengde leerweg ten minste twee. Een overzicht van alle vastgestelde keuzevakken staat op: http://vernieuwingvmbo.nl

 

2. In de examenprogramma’s van veel keuzevakken staat de zin: “Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.” wat is de betekenis van die zin?

De zin betekent dat de leerling over die voorwaardelijke kennis moet beschikken en die vaardigheden en houding moet hebben ontwikkeld om het betreffende keuzevak te kunnen volgen en afronden.  De school kan hier bijvoorbeeld bijscholing voor aanbieden of de betreffende voorwaardelijke kennis e.d.  opnemen in het onderwijsprogramma van het keuzevak.

Een school kan er ook voor kiezen dit vak niet aan te bieden als keuzevak omdat zij met de profielvakken  en keuzevakken die zij aanbiedt niet aan deze eis kan voldoen.

 

3. Mag je alle beroepsgerichte keuzevakken door het mbo in laten vullen?

In eerste instantie zijn er landelijke keuzevakken ontwikkeld. In de toekomst kunnen ook derden (mbo, branches, regio’s, enz.) keuzevakken ontwikkelen. De vraag of een leerling allemaal ‘regionale’ keuzevakken mag volgen of altijd een x-aantal landelijk ontwikkelde keuzevakken moet volgen, is nog niet beantwoord. Op dit moment gaan we ervan uit dat leerlingen drie keuzevakken uit het landelijk aanbod moeten volgen en één door de school zelf ontwikkeld keuzevak mogen volgen.

 

4. Mogen de beroepsgerichte keuzevakken al in leerjaar 2 worden afgesloten?

Nee. De afsluiting van de beroepsgerichte keuzevakken in het schoolexamen vindt plaats in leerjaar 3 en/of 4.

 

5. De eindtermen van de beroepsgerichte keuzevakken zijn veelal als vaardigheden geformuleerd. Betekent dit dat het keuzevak alleen in de vorm van praktijktoetsen mag worden afgesloten?

Nee. De school bepaalt voor welke toetsvormen gekozen wordt bij de toetsing van het keuzevak. De toetsing moet wel passen bij de te beoordelen eindtermen. Bij een praktisch te beoordelen eindterm, mag je wel een aanvullende theorietoets afnemen. 

 

6. Wij hebben op school gekozen voor zgn. talentlijnen. Deze bestaan uit drie vastgestelde keuzevakken en een vrij te kiezen keuzevak. De vastgestelde keuzevakken bieden we per talentlijn geïntegreerd aan. Mogen we per talentlijn PTA’s maken en  geïntegreerde toetsen gebruiken?

Ja, je mag keuzevakken geïntegreerd aanbieden en toetsen. Voor het PTA zijn meerdere opties:

  • Je maakt voor elk keuzevak een PTA en zet in de kolom toetsvorm dat het een geïntegreerde toets betreft.
  • Je maakt een geïntegreerd PTA waarin je de keuzevakken geïntegreerd toetst.

De cijfers van de geïntegreerde toets gelden dan voor de betreffende keuzevakken van de talentlijn.

 

7. Mag je een keuzevak dat alleen voor de BB is ontwikkeld ook in de KB aanbieden? (bv. bij zorg & welzijn)

Daar is niet echt iets voor geregeld maar het kan in principe niet. Als je dat al zou willen doen, moet (en is) daarbij altijd aangegeven dat het dan wel in het onderwijsprogramma moet zijn uitgewerkt op het betreffende, in dit geval, KB niveau en moet ook de toetsing op KB niveau zijn. Daarvoor is het betreffende BB keuzevak echter niet bedoeld.

Beter is om in dit geval de lesstof die je ook op KB niveau zou willen verwerken toe te voegen aan een KB keuzevak of te integreren bij het profiel. Dat zijn dan de schooleigen leerdoelen die je dan toevoegt.


Bij de herziening van de keuzevakken van Z&W zal dit probleem naar verwachting opgelost zijn.