FAQ - LOB

 

1. Mag je voor LOB een apart PTA maken?

Ja, dit mag. In de PTA’s voor de keuzevakken neem je dan de opmerking op dat de manier waarop LOB wordt afgesloten in een apart PTA is vermeld.

LOB is net als bijv. stage, geen apart vak en komt ook niet voor op de cijferlijst van de leerling. Voor LOB mag een apart PTA gemaakt worden, het mag ook opgenomen worden in het vakoverstijgende PTA. In het PTA wordt beschreven welke eisen er aan het LOB programma worden gesteld, hoe een leerling aan die eisen kan voldoen en hoe het LOB-dossier of loopbaandossier eruit moet zien.

 

2. Moeten er binnen één school uniforme afspraken worden gemaakt over hoe LOB in het PTA/de PTA’s  moet worden verantwoord.

LOB moet door de school verantwoord worden in het PTA, aangezien het deel uitmaakt van het examenprogramma van de beroepsgerichte profielvakken. Regel is dat alle doelen die in een examenprogramma staan door de leerling bereikt moeten worden, in dit geval bv. als handelingsdeel of praktische opdracht. Hoe een en ander wordt uitgewerkt voor de verschillende vakken maakt  deel uit van de afspraken binnen de school over het PTA en de schoolexaminering.

 

3. Moet LOB beoordeeld worden met O-V-G zoals in de ‘Handreiking LOB’ staat?

LOB moet gedaan zijn. De vermelding dat de leerling aantoonbaar heeft gewerkt aan de ontwikkeling van zijn LOB competenties is voldoende. Daarbij kan je verwijzen naar zijn LOB dossier. Qua beoordeling is er veel ruimte. Je mag LOB beoordelen, maar het ook als ‘voorwaardelijk’ opnemen. Het is aan de school of dit een cijfer is of een onvoldoende-voldoende-goed oordeel. 

 

4. Maakt LOB onderdeel uit van de zak-/slaagregeling? En wat zijn de consequenties van een onvoldoende voor LOB?

LOB is als zodanig niet opgenomen in de slaag-zak regeling. Als LOB niet wordt gedaan (lees: er is geen dossier voorhanden) of met een onvoldoende wordt afgesloten kan een leerling echter niet slagen/diploma krijgen. Het voldoen aan de door de school gestelde eisen aan LOB is een harde eis voor het verkrijgen van een diploma. (vergelijk ook CKV/LO2).

 

5. Moet LOB ook in de theoretische leerweg?

De oriëntatie op studie en beroep en het reflecteren op de toekomst vormt vanaf het schooljaar 2016-2017 een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma van de theoretische leerweg. De eisen hieromtrent zijn gelijk aan de eisen die gelden voor de beroepsgerichte leerwegen.