FAQ - PTA

1. Mag je de verantwoording van de schoolexamens voor het profielvak of de profielmodulen en voor de keuzevakken in één PTA opnemen?

Dat is toegestaan en passend bij een integratie van profiel en keuzevak. Meer voor de hand ligt het om twee PTA’s te maken. Eén voor het schoolexamen van het profieldeel en één voor de schoolexamens van de vier keuzevakken.

Het SE voor het profielvak moet in beide gevallen tot een apart cijfer leiden (vormt 50% van het eindcijfer van het profielvak).

 

2. Wat moet in het PTA verantwoord worden?

Je verantwoordt in het PTA wat in het schoolexamen wordt getoetst, de (deel-)taken, de eindtermen, algemene en professionele vaardigheden en LOB (de kern).

 

3. Gelden voor de beroepsgerichte vakken andere eisen voor het PTA dan voor de AVO-vakken en is er een verplicht format?

De eisen die aan de PTA’s worden gesteld zijn universeel. Er is geen verplicht format. De school kan zelf het format kiezen. Wel moeten in het format alle verplichte onderdelen zijn opgenomen. (zie ook blz. 25-27 ‘Wat moet en wat mag?’)

 

4. Moet het PTA  alle eindtermen van het keuzevak dekken?

Ja, maar bij de toetsing is het uiteraard mogelijk eindtermen te clusteren.

 

5. Moeten handelingsopdrachten in het PTA worden opgenomen?

Handelingsopdrachten worden in principe niet met een cijfer afgesloten en worden  dus niet in het PTA opgenomen.

 

6. Moet ik voor de verschillende leerwegen verschillende PTA’s maken?

Ja dat moet, maar de PTA’s hoeven inhoudelijk niet veel te verschillen omdat de deeltaken en eindtermen van de keuzevakken vaak weinig of niet tussen de leerwegen verschillen. Let er echter wel op dat er én in het onderwijs én in de toetsing voldoende differentiatie wordt aangebracht.

 

7. Mag je in het PTA verwijzen naar de inhoud van de methode die wordt gebruikt?

In principe kan dat. Het moet dan wel gaan over de wijze waarop de inhoud van de methode (als uitwerking van de eindtermen) in het schoolexamen wordt getoetst.

 

8. Moeten de eindtermen in het PTA volledig zijn omschreven?

Uit de omschrijving van de eindtermen in het PTA moet blijken welke deeltaken een leerling moet beheersen om het schoolexamen met succes te kunnen afronden. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de eindtermen volledig zijn overgenomen uit het examenprogramma, maar het alleen vermelden van de codes uit het examenprogramma is onvoldoende.

 

9. Moeten de profielmodules ook in het PTA worden verantwoord?

Alleen als de profielmodules in het schoolexamen worden getoetst.

 

10. Moeten de kerndelen van de examenprogramma’s ook worden opgenomen in het PTA?

Kerndeel A en B kun je opnemen bij de toetsing van de keuzevakken en het profielvak. In het PTA benoem je dan de eindtermen uit de kern die je beoordeelt in het SE over dit keuzevak/profielvak.  Dit kan door toevoeging van een algemene regel aan het PTA bv. ‘Bij de toetsing van dit keuzevak worden de volgende eindtermen meegewogen in de beoordeling: …..’  Je kunt ook expliciet bij een toets aangeven welke eindtermen uit kerndeel A en B beoordeeld worden (bijvoorbeeld. ‘plannen en organiseren’  uit kerndeel A4)

LOB (kerndeel C) moet  expliciet verantwoord worden in een PTA. Of geïntegreerd binnen het PTA van profiel- en/of keuzevakken óf in een apart PTA (zie ook onder kopje ‘LOB’) 

 

11. Op welke wijze wordt voor de leerling vastgelegd welke afspraken er zijn over het aantal keuzevakken en het moment waarop bepaald wordt welke keuzevakken onderdeel uitmaken van het schoolexamen?

Dit wordt vastgelegd in het PTA van de leerling. Hierin staat hoeveel keuzevakken een leerling mag volgen en het moment dat bepaald wordt welke en hoeveel keuzevakken meetellen in het eindcijfer voor het SE.

 

12. Moet je een tweejarig PTA maken? Of mag het ook per jaar?

Je mag zowel een PTA voor 2 jaar als voor 1 jaar maken.

 

13. Moet in het PTA zijn aangeven op welk moment in het schooljaar het schoolexamen of de afzonderlijke toetsen worden afgenomen?

In het PTA hoeft niet gedetailleerd te zijn aangegeven wanneer de toetsen van het  schoolexamen worden afgenomen. Als is aangegeven in welk schooljaar of in welke periode wordt getoetst, is dat voldoende maar een gedetailleerdere planning is uiteraard ook mogelijk.

 

14. Hoe worden de toetsen die in het PTA zijn verantwoord becijferd? Moet dat in het PTA worden opgenomen?

Dat bepaalt de school zelf. In een algemene tekst bij het PTA wordt aangegeven hoe cijfers worden gemiddeld tot een eindcijfer en hoe en wanneer afrondingen worden toegepast.

 

15. Voor 1 oktober moet het vastgestelde PTA bij de inspectie zijn ingeleverd. Gaat het hierbij om het PTA van de keuzevakken, de profielvakken of om het PTA van de leerling?

Het gaat om het PTA van de keuzevakken en de profielvakken die je in het daarop volgende schooljaar gaat afsluiten. Je maakt voor de inspectie en voor de leerlingen één PTA. Voor de keuzevakken en voor het profielvak maak je aparte PTA’s. Deze PTA’s mogen voor het cohort leerlingen dat dan volgt, niet meer worden aangepast gedurende dat schooljaar.  

 

16. Moeten op het moment dat het PTA voor de keuzevakken is vastgesteld ook alle keuzevakken zijn uitgewerkt en de bijbehorende toetsen zijn vastgesteld?

Dat beslist de school zelf. Wij adviseren een balans te zoeken tussen ‘de koninklijke weg’ (je moet voor de start van leerjaar 3 je PTA’s klaar hebben en voordat je aan je onderwijsprogramma begint ook je toetsen) en de ‘haalbare weg’ in het eerste invoeringsjaar. Bijvoorbeeld:

  • Vóór 1 augustus lesmateriaal voor periode 1 leerjaar 3  vaststellen;
  • Vóór 1 oktober: de PTA’s vaststellen van de keuzevakken die je in leerjaar 3 gaat aanbieden; 
  • Start van periode 1: de PTA-toetsen voor die periode vaststellen;

De overige toetsen kunnen in de loop van het 3e jaar ontwikkeld worden.

 

17. In de ‘checklist voor het PTA’ is sprake van een ‘gezonde examenmix’. Wat wordt hiermee bedoeld?

Een gezonde examenmix is een (verzameling) van toetsen die op de meest passende vorm (qua eindtermen in relatie tot de toetsvorm) de eindtermen dekt.