FAQ - Schoolexamen

1. Moet het profielvak ook in het PTA worden verantwoord?

Het profielvak mag in het schoolexamen getoetst worden. De schoolexamens voor het profielvak moeten dan in het PTA verantwoord worden.

 

2. Moeten in het SE over de profielmodules alle eindtermen uit de profielmodules worden getoetst?

In de regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs is over het schoolexamen het volgende opgenomen: “Het schoolexamen voor een bepaalde leerweg heeft ……….voor de beroepsgerichte vakken op exameneenheid K2 (Professionele vaardigheden betrekking). Daarnaast heeft het schoolexamen betrekking op:

  • ten minste die exameneenheden die deel uitmaken van het examenprogramma van deze leerweg voor zover zij niet deel uitmaken van het centraal examen voor die leerweg;

  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest, een of meer exameneenheden waarop het centraal examen betrekking heeft;

  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen die relevant zijn voor het betreffende vak of examenprogramma, die per kandidaat kunnen verschillen.”

Daar waar in principe alle exameneenheden uit het beroepsgerichte examenprogramma deel uitmaken van het centraal examen gaan wij er van uit dat het gestelde onder het tweede en derde punt van toepassing zijn.

 

3. Mag je de keuzevakken geïntegreerd aanbieden en examineren?

Ja, je mag de keuzevakken geïntegreerd aanbieden. Het behaalde cijfer geldt dan voor de (geïntegreerde) keuzevakken afzonderlijk. Je hoeft de behaalde resultaten niet te herleiden naar de afzonderlijke keuzevakken.

 

4. Mag je binnen één school en binnen één profiel de ene leerling bv. 4 keuzevakken laten volgen en de andere 5?

Ja dat mag. Het eindcijfer voor de keuzevakken wordt altijd bepaald door het gemiddelde van het aantal gevolgde en afgesloten keuzevakken. Dit wordt dus individueel bepaald. Alle keuzevakken tellen hierbij even zwaar.

 

5. Wanneer moet je als school de definitieve keuze van een leerling voor de keuzevakken die samen het SE combinatiecijfer vormen bepalen?

Dat mag aan het eind van de bovenbouw tot vlak voor het moment dat je de SE cijfers moet aanleveren aan DUO.

 

6. Mag je een leerling in de bovenbouw meer dan 4 keuzevakken laten volgen en hier een SE over laten maken en dan pas aan het eind van de bovenbouw bepalen welke van deze keuzevakken meetellen in het eindcijfer/combinatiecijfer van de keuzevakken in het kader van de uitslagregeling?

De leerling mag zoveel keuzevakken kiezen als de leerling zelf wil. Het is dus toegestaan om meer dan vier keuzevakken te kiezen. Stel dat de leerling in totaal zes keuzevakken heeft gekozen, dan is het mogelijk om uiteindelijk te kiezen voor de vier keuzevakken die het hoogste gemiddelde cijfer opleveren. De cijfers voor de twee keuzevakken die niet worden gekozen worden dan niet doorgegeven bij het aanleveren van de schoolexamencijfers. Voor de keuzevakken die de leerling niet kiest, mag de school wel een schooleigen verklaring uitreiken.

 

7. Moeten de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding  die in de programma’s van de keuzevakken worden genoemd expliciet in de (praktijk) toets aan de orde komen?

Deze kennis (vaardigheden en houding) komt/komen aan bod in het onderwijsprogramma, maar hoeven niet in de toets terug te komen. De kennis (vaardigheden en houding)kun je eventueel voorwaardelijk toetsen (bijvoorbeeld met een diagnostische toets). In de SE-toets wordt de onderliggende theorie dan alleen impliciet getoetst. Je kunt ook in je PTA een kennistoets opnemen ook al zijn de eindtermen van het keuzevak alleen praktisch geformuleerd (zie ook onder het kopje keuzevakken).

 

8. Wat is het verschil tussen formatieve toetsen en summatieve toetsen?

Formatieve toeten worden gebruikt om  informatie verzamelen over de leerresultaten, over sterke en zwakke punten, die de docent kan gebruiken voor feedback bij zijn lesvoorbereiding en naar de leerlingen toe. Met summatieve toetsen (in het schoolexamen) wordt een  cijfer toegekend voor het bereiken van de eindtermen. In het PTA en schoolexamen worden uitsluitend summatieve toetsen opgenomen.

 

9. Tijdens een stage werken leerlingen aan keuzevakken bij verschillende bedrijven en met verschillende praktijkbegeleiders. Hoe zorg ik er voor dat de beoordeling van de prestaties van die leerlingen op een objectieve wijze gebeurt?

Gebruik voor de beoordeling van die prestaties dezelfde vaste opdrachten voor alle leerlingen met uitgewerkte checklists of beoordelingsschalen. Denk aan presentaties, stageverslag, werkstukken etc.

 

10. Zijn er verplichte toetsvormen voor het schoolexamen?

Nee. De school bepaalt zelf welke toetsvormen worden gebruikt om de eindtermen van de profielmodules en de keuzevakken in het schoolexamen af te sluiten. Ook de omvang van de toets wordt door de school zelf bepaald. Van belang is dat de eindterm op een goede wijze wordt getoetst.

 

11. Mag de stage een van de toetsen zijn in het schoolexamen?

Dat mag. Er moeten dan beoordelingscriteria zijn opgesteld en afspraken zijn gemaakt over wie de stage beoordeelt.

 

12. Mag je al in de onderbouw met de schoolexamens starten?

Nee, dat mag niet. Het schoolexamen van een leerling vindt plaats in leerjaar 3 en 4. Je mag wel met het onderwijsprogramma starten in de onderbouw.

 

13. Mag het sectorwerkstuk van de gemengde leerweg als een van de keuzevakken worden gekozen? N.B. De naam sectorwerkstuk is gewijzigd in profielwerkstuk.

Nee.