FAQ - Toetsmatrijs

1. Wat is een toetsmatrijs?

Een toetsmatrijs is een tabel waarin aangegeven wordt hoe de toetsvragen behorende bij bepaalde doelstellingen worden verdeeld over tenminste twee dimensies: (vak)inhoudscategorieën en gedragscategorieën (bijvoorbeeld kennis, toepassing, inzicht). Voor literatuur zie o.a. http://www.toetswijzer.nl.

 

2. Moet je voor iedere toets een toetsmatrijs maken?

Bij voorkeur wel. Een toetsmatrijs geeft je een handvat voor het maken van een toets en geeft je richting en houvast bij het maken van (verschillende varianten van) toetsen. Bij beknopte of kleine toetsen (d.w.z. toetsen waarbij slechts één vaardigheid of eindterm wordt gedekt) kan het beoordelingsmodel dienen als matrijs; noem daarin dan welke eindtermen gedekt worden in de toets.  

 

3. Maak je de toetsmatrijs voor of na de constructie van een toets?

Een toetsmatrijs kun je beschouwen als een blauwdruk of recept voor een toets. Je construeert de toets aan de hand van hetgeen in de toetsmatrijs staat. Je maakt de toetsmatrijs dus voordat je de toets maakt.

 

4. Wat is het verschil tussen een beoordelingsmodel en een toetsmatrijs?

Het beoordelingsmodel bevat beoordelingscriteria. Een toetsmatrijs bevat geen beoordelingscriteria.

 

5. Moet ik verplicht werken met de in het format gebruikte taxonomiecode?

Nee, dat hoeft niet, er zijn er meer. Om het niet te complex te maken, hebben wij gekozen voor deze vorm (feiten en inzicht, vallend onder ‘kennis’ en reproductie en productie, vallend onder ‘vaardigheden’. Je bent als school vrij om ook te kiezen voor andere taxonomieën als RTTI, Bloom of Miller.

 

6. Hoe kan ik met de toetsmatrijs differentiëren tussen BB, KB en GL?

Op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in de weging (meer of minder reproductievragen of meer of minder productieve vragen).