Examens 2022

Algemeen

SPV zal de komende tijd de meestgestelde vragen rond de examens ’22 verzamelen en met regelmaat actualiseren op deze site. 

Profielvak CSPE wordt SE

Het PTA profielvak moet dekkend zijn op deeltaakniveau. Hoe gedetailleerd moet je de deeltaken in het PTA opnemen? Is alleen de code voldoende?

In het PTA vermeld je de code van de deeltaak en een omschrijving. Dat mag de tekst uit het examenprogramma zijn, maar ook een eigen formulering hiervan.

Sommige deeltaken vragen om een praktische toetsing die binnen de RIVM richtlijnen niet uitvoerbaar is. Hoe hiermee om te gaan?
 • Het verplicht verantwoorden van alle deeltaken in het PTA blijft het uitgangspunt. De wijze waarop dit getoetst wordt binnen de RIVM regels die dan gelden is aan de school. Daarbij moet de school natuurlijk wel blijven voldoen aan de algemene eisen van een goed PTA o.b.v. het Eindexamenbesluit artikel 31.
 • Zo nodig mag je de toetsvorm aanpassen aan wat wél haalbaar is. Zie hiervoor ook de tips die eerdere jaren zijn gegeven in de handreiking bij de RV toetsen (bv. video laten maken van een handeling, onderliggende theorie toetsen, mondeling i.p.v. praktisch etc.) Van scholen wordt niet het onmogelijke gevraagd.
Wij werken met een 2-jarig PTA. Geldt de eis dat alle deeltaken van de beroepsgerichte profielvakken in het SE verantwoord moeten worden ook voor de SE’s die in leerjaar 3 zijn afgenomen?
 • Het PTA moet in zijn geheel (leerjaar 3 en 4 samen) dekkend zijn voor alle deeltaken van de vier profielmodulen. Deeltaken die nu nog niet getoetst zijn (dus ook de niet getoetste deeltaken van profielmodules die in leerjaar 3 zijn aangeboden en getoetst) moeten alsnog worden getoetst.
 • Als een school het gehele profielvak uitsluitend in leerjaar 3 toetst, moeten alle deeltaken in leerjaar 3 getoetst zijn.
Wij nemen tot nu toe geen SE af voor het profielvak. Moeten wij dit nu alsnog doen en een PTA maken voor het profielvak?

Ja, elke leerling die dit jaar examen doet, moet zijn profielvak dit schooljaar afsluiten met een SE. Heeft u tot nu toe geen SE’s afgenomen en ook geen PTA voor het profielvak, dan moet u dit alsnog ontwikkelen en afnemen. Hiervoor kunt u het CSPE materiaal inzetten.

Wij nemen het CSPE af in leerjaar 3, kunnen wij het profielvak ook nu nog afsluiten in leerjaar 3?

Ja dat kan. Het profielvak wordt ook voor deze leerlingen afgesloten door middel van een SE. In deze situatie moet ook voldaan worden aan de eis dat het PTA deeltaak dekkend is.

Mogen wij onze 3e jaars leerlingen alsnog aanmelden voor het CSPE profielvak leerjaar 3?

Dit is niet de bedoeling en lijkt ook praktisch niet haalbaar als u tot nu toe niet van plan was het profielvak in leerjaar 3 af te sluiten gezien de achterstanden die er nu al zijn opgelopen voor leerlingen waarbij dit al wel ingepland was.

Wij ronden ons SE profielvak in februari al af en ons PTA is dekkend voor alle deeltaken. Moeten wij nu nog aanvullend iets doen?
 • Formeel bent u niet verplicht het PTA aan te passen. Om recht te doen aan de leerlingen kunt u wel een aantal zaken overwegen: u kunt
  • de laatste fase van het SE over meer tijd uitspreiden zodat leerlingen meer tijd krijgen zich voor te bereiden.
  • voor een al gepland SE waarvoor de toets nog gemaakt/vastgesteld moet worden het CSPE materiaal inzetten.
  • leerlingen een extra herkansing geven of een extra toets invoegen ter vervanging van het CSPE.
   • In de oude situatie lag voor de leerlingen in februari 50% van het cijfer vast en bood het cspe nog de mogelijkheid tot cijferverbetering.
   • Als een herkansing van het SE profielvak eerder nog geen onderdeel uitmaakte van het PTA, is een school verplicht leerlingen deze herkansingsmogelijkheid te bieden.
  • kiezen voor een extra ‘eindtoets’ als vervanging van het cspe als een formele afsluiting van het profielvak waarbij leerlingen afsluitend laten zien wat ze hebben geleerd.
Hoe kunnen wij dit jaar de kwaliteit van ons beroepsgerichte vmbo blijven borgen?
 • Kwaliteit van schoolexaminering borgt u door dekkend te examineren op basis van een goed PTA, de landelijk vastgestelde examenprogramma’s en kwalitatief goede toetsen en toetsing (constructie, afname en beoordeling). Zie ook de kwaliteitscyclus schoolexaminering van SPV. U kunt hierbij het CSPE materiaal ’22 – waarvan de kwaliteit landelijk is vastgesteld – dit jaar inzetten.
 • Verder worden scholen bij het afnemen van het CSPE als SE – in het kader van kwaliteitsborging – opgeroepen
  1. het profielvak zo laat mogelijk af te sluiten en daarmee zoveel mogelijk onderwijstijd te benutten;
  2. bij de afsluiting van het profielvak gebruik te maken van de CSPE-materialen die de komende tijd aan de scholen geleverd worden;
  3. het vervolgonderwijs mee te nemen in de afsluiting van het profielvak, zodat het mbo op de hoogte is van de inhoud en het niveau van de toetsen en zich ervan kunnen overtuigen dat vmbo-scholen het examen heel serieus nemen, ook als het om een schoolexamen gaat.
Mag je het – ook al heb je een dekkend PTA – het CSPE extra inzetten om het profielvak ook dit jaar af te kunnen sluiten met een ‘eindtoets’?

Ja dat mag. Dan voegt u een extra toets toe aan uw PTA, bv. in de periode waarin nu het CSPE gepland stond.

Zijn er ook aanpassingen in de verplicht af te sluiten beroepsgerichte keuzevakken bij het examen ’22?

Nee, er is niets veranderd aan de afsluiting van de keuzevakken. BB en KB leerlingen sluiten 4 keuzevakken met een SE af en GL leerlingen 2.

Aanpassen PTA profielvak

Het PTA mag in principe na 1 oktober niet meer worden aangepast. Welke reden kan er nu zijn om dat wel te doen?
 • Het PTA moet worden aangepast als in het PTA niet alle deeltaken zijn gekoppeld aan de SE toetsen en/of als u leerlingen tot nu toe geen herkansing biedt voor het SE profielvak;
  • leerlingen een extra herkansing wil bieden
  • het tijdpad moet aanpassen
  • toetsen wilt samenvoegen/vervangen
  • een (afsluitende) toets wilt invoegen in plaats van het CSPE.
Welke procedure moet ik hanteren bij het aanpassen van het PTA?

Bij aanpassing van het PTA geldt de volgende procedure (artikel 31c. Eindexamenbesluit):

 • Een school die het PTA wil aanpassen wendt zich met een verzoek tot wijziging van het PTA tot het bestuur van de school;
 • Voor het vaststellen van het gewijzigde PTA moet de reguliere procedure opnieuw worden doorlopen, inclusief advies van de examencommissie en instemming van de MR;
 • Leerlingen, ouders en de inspectie moeten altijd direct over een wijziging van het PTA actief worden geïnformeerd;
 • Melding (door het bestuur) aan de inspectie door een mail te sturen naar examenloket@duo.nl. Geef daarbij het volgende door:
  • welk PTA het betreft (klas, jaar, schoolsoort)
  • reden van wijziging
  • wat de wijziging is
  • advies van de examencommissie en instemming van MR en
  • dat de wijziging niet in het nadeel van de leerlingen is.
 • Het gewijzigde PTA wordt vervolgens in het Internetschooldossier geüpload.
Bij het checken van ons PTA zien wij dat wij al dekkend examineren op deeltaakniveau. Moeten wij dan alsnog een soort eindtoets afnemen in plaats van het CSPE?

Nee, dat is niet nodig. U kunt wel overwegen om de leerlingen in de vorm van een dergelijke eindtoets een extra ‘herkansingsmogelijkheid’ te bieden. Het CSPE maakt normaal 50% van het eindcijfer uit én biedt de leerling een herkansing. Scholen die hun leerlingen tot nu toe geen herkansing over het profielvak boden, moeten dit alsnog doen.

 • Door het vervallen van het CSPE (incl. eigen herkansingsmogelijkheid) heeft de leerling na afronding van het huidige SE immers geen herkansingsmogelijkheid meer om zijn cijfer te verbeteren.
 • Het SE eindcijfer van het profielvak telt mee in de 5,5 regel in de slaag-zakregeling van de leerling. Zie ook op deze pagina het onderdeel ‘Weging beoordeling en slaag-/zakregeling’.
Bij het checken van het PTA blijkt dat wij niet alle deeltaken hebben getoetst binnen onze SE toetsen over het profielvak. Wij hebben het SE inmiddels wel afgerond. Moeten wij de leerlingen nu alsnog een extra toets laten maken en het PTA aanpassen?

Ja dat moet. Het PTA moet dekkend zijn op deeltaakniveau.

Mag een PTA-aanpassing alleen plaatsvinden om een ‘niet-dekkend PTA’ om te zetten in een ‘dekkend PTA’, of ook om een ‘reeds-dekkend-PTA’ aan te passen?
 • Ja, u mag een reeds dekkend PTA aanpassen. Als het bijvoorbeeld gezien de opgelopen achterstanden niet mogelijk is om het huidige PTA volledig uit te voeren óf bepaalde toetsvormen uit te voeren, mag het PTA worden aangepast. Er kunnen bijvoorbeeld bepaalde toetsen vervallen of er kan een toetsvorm worden aangepast.
 • De voorwaarde is dat je dekkend blijft examineren en daarbij de formele procedure van aanpassing PTA volgt.
Een aanpassing van het PTA mag niet ‘in het nadeel van leerlingen’ zijn. Wat moet ik daaronder verstaan?
 • Dit is aan u om te bepalen. In de basis gaat het erom dat aanpassing niet mag leiden tot zwaardere ‘eisen’ voor leerlingen.
 • Enkele voorbeelden waar u dan aan kunt denken:
  • Het is voor de school bv. makkelijker uitvoerbaar om een deeltaak theoretisch te toetsen, terwijl een praktische toetsing ook binnen de RIVM richtlijnen en het huidige tijdpad nog wel mogelijk is. Een praktische toetsvorm dan omzetten in een theorietoets kan dan niet in het voordeel zijn van (een deel van de) leerlingen.
  • De school besluit een aantal kleinere toetsen te vervangen door 1 grote toets, dit kan de toetsing voor leerlingen verzwaren als leerlingen dit niet gewend zijn.
  • De school kiest ervoor om een eindtoets/grote afsluitende toets aan het PTA toe te voegen in de vorm van bijvoorbeeld een Proeve van Bekwaamheid, terwijl leerlingen hier nog nooit mee geoefend hebben.
  • De school besluit een toets toe te voegen en daarom de weging van de andere toetsen aan te passen. Dit kan voor leerlingen nadelig zijn.
 • Een ander punt hierbij is het kritisch bekijken van de herkansingsmogelijkheden van leerlingen. Met het vervallen van het CSPE ontbreekt voor de leerling een extra herkansingsmogelijkheid. In dit geval zou juist het niet aanpassen van het PTA op dit punt in het nadeel van leerlingen zijn.
Mag ik het tijdpad voor de afname van de SE toetsen aanpassen nu er meer ruimte is om het SE af te ronden?
 • Ja, dat mag als het bijvoorbeeld nodig is om leerlingen meer voorbereidingstijd te geven, bijvoorbeeld als zij bepaalde praktische vaardigheden nog onvoldoende hebben kunnen oefenen in verband met de scholensluiting en de RIVM richtlijnen. De maatregel het profielvak in 2022 alleen af te sluiten met een SE is juist genomen om scholen hiervoor meer ruimte te geven.
 • Ook dit vraagt veelal een aanpassing van het PTA conform de vastgestelde procedure. Bijvoorbeeld als een toets verschuift naar een andere periode dan gepland.

 

 

Wanneer moet ik uiterlijk het aangepaste PTA aan de inspectie aanleveren?

Hiervoor is geen vaste deadline bepaald, maar na vaststelling met instemming van de MR moeten leerlingen en ouders per ommegaande over het gewijzigde PTA worden geïnformeerd en moet het worden aangeleverd bij de Inspectie. Vanzelfsprekend gebeurt dit voordat de eerste toets volgens het aangepaste PTA wordt afgenomen.

 

Inzet CSPE in het SE

Waar vind ik informatie over de inzet van het CSPE toetsmateriaal in het schoolexamen?

U vindt deze informatie in de brochure van CvTE. Zie hier. Op 9 februari is versie 2 van de brochure gepubliceerd.

De actuele versie vindt u altijd op examenblad.nl.

Zijn er richtlijnen voor het gebruik van het CSPE materiaal 2022?

Zijn er richtlijnen voor het gebruik van het CSPE materiaal 2022?
Ja, het gebruik is aan richtlijnen gebonden om geheimhouding te kunnen borgen. Deze richtlijnen leest u in de brochure ‘Examinering beroepsgerichte profielvakken’ van CvTE. U mag wél:

  • Het hele CSPE als SE afnemen
  • Eén of meer onderdelen (A, B, C en/of D) in zijn geheel afnemen
  • Eén of meer onderdelen gedeeltelijk afnemen door kandidaten opdrachten over te laten slaan
  • Een SE toets laten bestaan uit de afname van geselecteerde CSPE opdrachten van een onderdeel naast een aantal eigen SE opdrachten

U mag géén CSPE materialen knippen en invoegen in eigen SE toetsen en het CSPE materiaal 2022 ook niet gebruiken voor het SE van de keuzevakken.

CSPE examendocumenten mogen pas openbaar worden als deze zijn gepubliceerd op Examenblad.nl (september ’22). Na afname van de toetsen zullen alle examendocumenten dus weer ingenomen moeten worden.

Wanneer komt het CSPE materiaal beschikbaar?
 • Zending A (grijze vlekken, instructie examinator) 11 januari via de Cito Portal
 • Zending B (onderdelenboekje, kandidaat exemplaar) 7 februari (fysiek via DUO)
 • Zending C (correctiemodel en digitale bestanden) 15 februari via de Cito Portal
Krijg je dit jaar van het CSPE ’22 versie rood of blauw toegewezen of mag je nu zelf kiezen?

Een school krijgt ook dit jaar een kleur toegewezen, maar mag daar van afwijken. Let daarbij wel op het aantal beschikbare exemplaren. Van de toegewezen versie krijgt een school het aantal zoals is opgegeven bij DUO. Versie 2 is bedoeld als herkansingsversie en krijgt een school in een beperktere oplage. Het advies is om deze versie ook te bewaren als herkansingsversie.

Wij overwegen om de SE’s van de profielmodules die nog niet getoetst zijn te vervangen door de CSPE toetsen. Voldoen de CSPE toetsen aan de eis dat alle deeltaken getoetst moeten worden?

Ja, daar voldoen deze toetsen aan. Via examenblad.nl is een overzicht beschikbaar waarin staat aangegeven welke deeltaken in welke CSPE onderdelen worden getoetst.

Is het verplicht het CSPE materiaal 2022 in te zetten voor het SE van het profielvak?

Nee, dat is niet verplicht. U kunt ook volstaan met de eigen SE’s voor het profielvak of CSPE materiaal van voorgaande jaren en deze waar nodig aanvullen met eigen materiaal of (opdrachten uit) CSPE materiaal 2022 om tot een dekkend SE te komen. Let bij dit laatste wel op de richtlijnen voor het gebruik van het CSPE materiaal 2022.

 

In de CvTE brochure staat dat in het PTA moet worden vermeld wanneer CSPE materiaal wordt gebruikt voor het SE. Op welke wijze moet dat worden vermeld?

Het is aan de school hoe dit in het PTA te verwerken, hier zijn geen richtlijnen voor.

Mogen wij gebruikmaken van een combi van de minitoetsen van de blauwe en rode versie CSPE? En zo ja, mag dat dan alleen via Facet of ook op andere wijze?

Nee, daar voorziet de Facet structuur niet in.

Is het mogelijk het CSPE-materiaal in te zetten voor toetsing van keuzevakken als een profielmodule van het ene profiel wordt aangeboden als keuzevak bij een ander profiel?
 • Nee, dit is niet toegestaan. Het CSPE-materiaal wordt ter beschikking gesteld om te gebruiken bij het schoolexamen van het profielvak, waarmee het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten. Als het voor andere doelen wordt gebruikt, is het risico op schending van de geheimhouding te groot. Als u CSPE-materiaal wil gebruiken voor toetsing van de keuzevakken, kunt u natuurlijk wel materiaal uit voorgaande jaren (2021, 2019, 2918, 2017) gebruiken.
 • Let op: het CSPE materiaal van 2020 mag niet gebruikt worden. Dit is ingenomen en mag niet meer in het bezit zijn van de school. Is dit wel het geval, dan is de school in overtreding.
Bij het CSPE door leerlingen gemaakte werkstukken en producten mag je pas na 22/7 tentoonstellen of meegeven/openbaar maken? Wat zijn de verdere afspraken over bewaren van door leerlingen gemaakt SE materiaal?

Uitwerking van regelgeving op dit gebied is in ontwikkeling. In de praktijk hanteren scholen vooralsnog voor het bewaren van SE materiaal hetzelfde tijdpad als het CE materiaal (6 maanden).

Als ik het volledige CSPE ’22 afneem, toets ik dan wel dekkend op deeltaakniveau?

Ja, dat klopt. Als je het beroepsgerichte profielvak met het cspe afsluit, wordt er ‘automatisch’ een goede afspiegeling van alle deeltaken getoetst. Het is dan ook toegestaan het profielvak SE af te sluiten met alleen het volledig cspe ’22. Daarmee worden de deeltaken dekkend getoetst; vrijwel altijd met zowel een grote (praktische)opdracht als vanuit een minitoets(item).

Weging, beoordeling en slaag-/zakregeling

Mogen leerlingen een vak wegstrepen om alsnog te kunnen slagen?

Ja dat mag. Leerlingen die  – ná het maken van het volledige eindexamen – nét niet slagen, mogen het resultaat van één vak wegstrepen als ze daarmee wél slagen. Dit vak mag voor het vmbo niet het vak Nederlands zijn. Het eindresultaat voor het vak dat vervalt, telt dan niet mee in de slaag-zakregeling (dus niet bij de regeling waarbij het gemiddelde van de CE’s minimaal 5,5 moet zijn en bij het aantal toegestane onvoldoendes). Het resultaat van het weggestreepte vak wordt wel vermeld op de cijferlijst van de leerling.

Vallen de beroepsgerichte profielvakken en de beroepsgerichte keuzevakken ook onder de wegstreepregeling?

Ja, dat klopt. Deze maatregel kan worden toegepast op elk examenvak dat geen kernvak is. Binnen het vmbo is alleen Nederlands als kernvak aangewezen.

Wat betekent de ‘wegstreepregeling’ voor de cijferberekening van het combinatiecijfer in de GL?

De extra maatregel voor het examen 2021-2022, waarbij (net als vorige jaar) bij de uitslagbepaling een vak buitenbeschouwing gelaten mag worden, is van toepassing op elk vak behalve een kernvak. Dat vak bestaat dan bij de uitslagbepaling niet. De andere vakken behouden hun weging.

In het geval van het weglaten van een beroepsgericht keuzevak binnen de GL blijft de weging van het profielvak 2 en de weging van het overgebleven beroepsgericht keuzevak 1:

Combinatie cijfer=((cijfer profielvak)x2 +(cijfer keuzevak))÷3

Als het profielvak wordt weggelaten uit de uitslag bepaling tellen de cijfers van de keuzevakken nog steeds 1 keer mee dus:

Combinatiecijfer= ((cijfer keuzevak A) +(cijfer keuzevak B)÷2

Mag ik de weging van de huidige PTA toetsen aanpassen?
 • Ja, de mogelijkheid voor aanpassing van het PTA betreft het hele PTA. Dit moet wel – net als alle andere aanpassingen – beargumenteerd gebeuren, noodzakelijk en niet in het nadeel van leerlingen zijn. Wanneer een toets bijvoorbeeld qua omvang wordt aangepast (om hiermee een deeltaak dekkend te kunnen examineren) kan dit ook betekenen dat deze toets een hogere weging krijgt. De weging moet in verhouding zijn tot de omvang, de complexiteit en het belang van een toets/wat getoetst wordt.
 • Ook kan het zijn dat er toetsen bij zijn gekomen in het PTA omdat het PTA tot nu toe niet dekkend was. Ook dat leidt tot aanpassing van de weging van de verschillende toetsen.
 • Als een school ervoor kiest om een afsluitende toets (als vervanging van het cspe) toe te voegen als afsluiting van het beroepsgerichte vak heeft dat ook invloed op de weging.
Wat betekent de wegstreepregeling voor het doorstroomrecht van leerlingen naar de havo?

Als een leerling het eindexamen vmbo-tl in zeven algemeen vormende vakken aflegt of het eindexamen vmbo-gl met zes algemeen vormende vakken heeft afgelegd, dan heeft de leerling doorstroomrecht naar de havo. Ook als in het geval van de zeven of zes vakken het resultaat van één vak buiten beschouwing wordt gelaten, heeft de leerling nog steeds dit doorstroomrecht.

Welke weging moeten we de CSPE onderdelen meegeven als we deze gebruiken binnen het SE?

Hier zijn geen voorschriften voor. De weging is aan de school. Wat betreft het CSPE ’22 wordt medio april wel een suggestie/advies voor een N-term door Cito beschikbaar gesteld.

Moet er dit jaar een eindtoets komen die voor 50% meetelt á la CSPE?

Nee dat hoeft niet, maar een school kán wel kiezen voor het toevoegen van een eindtoets aan het PTA.

Hoe telt dit jaar het eindcijfer voor het profielvak mee in de 5,5 regel nu het CSPE vervalt?
 • In plaats van het cijfer voor het cspe, telt het cijfer voor het schoolexamen van het beroepsgerichte profielvak op 1 decimaal mee in de 5,5, regel. Dus het gemiddelde CE cijfer van de avo-vakken op 1 decimaal plus het cijfer voor het SE profielvak op 1 decimaal gemiddeld moet minimaal een 5,5 zijn.
 • als een leerling besluit dat het profielvak weggestreept wordt bij het bepalen van de einduitslag, telt het eindcijfer van het profielvak ook niet mee in bij de regeling waarbij het gemiddelde van de CE’s minimaal 5,5 moet zijn (en bij het aantal toegestane onvoldoendes).
Wij sluiten het profielvak in het 3e jaar af. Blijft het eindcijfer SE profielvak van dit jaar ook staan voor volgend jaar?

Ja, als een leerling een vak heeft afgesloten, blijft het resultaat hiervan staan. Ook als het profielvak volgend jaar weer met een CSPE wordt afgesloten.

Herkansingen

Hoeveel herkansingen hebben vmbo leerlingen dit jaar?
 • Elke leerling heeft dit jaar één herkansing extra. Een BB/KB leerling heeft nog recht op herkansing van 2 AVO-vakken. Een leerling in de GL heeft ook 2 herkansingen voor de avo vakken.
 • Als een leerling vorig jaar in de 3e klas een algemeen vak heeft afgerond en herkanst, heeft hij/zij nog 1 herkansing.
 • Een leerling mag niet 2 keer hetzelfde vak herkansen.
Is het verplicht een leerling een herkansing voor het profielvak SE te bieden nu het CSPE vervalt?

Ja, een school is dit jaar verplicht leerlingen een herkansing te bieden binnen het SE voor het profielvak, ook als dat normaal gesproken geen onderdeel van het PTA is. Dit moet gaan over een significant onderdeel van het schoolexamen zodat een leerling een reële mogelijkheid heeft zijn eindcijfer te verbeteren. Dit vraagt zo nodig wel om een aanpassing van het PTA.

Mogen we, n.a.v. het vervallen van het CSPE 2022, ervoor kiezen om de leerlingen een extra herkansing te laten maken?

Ja, dat is mogelijk. Nu de herkansingsmogelijkheid van het CSPE vervalt – én het SE profielvak meetelt in de 5,5 regel – adviseren wij scholen de herkansingsregels te heroverwegen. Daarbij is het dit jaar verplicht om leerlingen minimaal 1 herkansing te bieden over een significant deel van het SE om hen zo een reële mogelijkheid te bieden hun eindcijfer SE profielvak te verbeteren.

Hoe ga ik om met de herkansing voor KB leerlingen die een vak op een hoger niveau afsluiten nu de N-term van de flex examens en de schriftelijke examens niet gelijk valt?

De N-term van de schriftelijke examens is op 9 juni. Van de flex-examens op 15 juni. Dat betekent dat een leerling in de KB niet tegelijk de uitslag van alle vakken heeft en moeilijk kan bepalen welk vak hij/zij gaat herkansen. De oplossing:

  • vakken die op 13, 14 of 15 juni in het rooster staan
   • herkansen in 3e tijdvak
  • vakken na 15 juni
   • wachten met de definitieve beslissing;
   • wel aanmelden voor 10 juni 17.00 uur
   • aanmelding ongedaan maken als de keuze anders wordt
  • noodoplossing: terugvallen op eigen niveau en digitaal maken telt niet als herkansing.
Leerlingen die in leerjaar 3 hun profielvak hebben afgesloten, hebben nu in hun 4e jaar nog recht op een herkansing. Mag de school deze herkansing zelf maken of komt er een landelijke herkansingstoets?

De school is hier zelf verantwoordelijk voor. Of in de vorm van een SE of door (delen) van het CSPE in te zetten als herkansing.

Kunnen we de blauwe/rode versie van het CSPE 2022 inzetten als herkansingstoets?

U kunt inderdaad de blauwe of rode versie inzetten als herkansing. Dit jaar is er geen sprake van een voorgeschreven RV toets.

Tijdpad

Wat is het tijdpad dit jaar van de centrale examens? (D = digitale examens, S = schriftelijke examens)

Wat is het tijdpad voor het melden van de SE resultaten in ROD?
 • Sinds dit jaar heet BRON ROD (Register Onderwijs Deelnemers). Hieronder het tijdpad voor het aanleveren van de verschillende SE resultaten op een rij:
  • Flex-examens BB/KB: 10 dagen voor afname van het CE
  • AVO vakken TL/GL met een CE: 10 dagen voor eerste tijdvak
  • SE resultaten maatschappijleer, LO1 en kunstvakken incl. CKV: 10 dagen voor het eerste tijdvak
  • SE resultaten beroepsgerichte vakken (profiel- en keuzevakken):
   • Geen harde deadline
   • Afsluiten tot 22 juli
   • Uiterlijk 2 weken na vaststelling examenuitslag
 •  Het wijzigen van de SE resultaten kan tot 3 dagen voor de deadline.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.