FAQ

Op deze pagina vindt u alle FAQ’s over examens en het coronavirus.

Algemeen

Meer ruimte voor het SE profielvak leerjaar 3
Waar vind ik antwoord op mijn vragen rond het schoolexamen?
Wat is besloten rond het centraal examen?
Zijn de centrale examens ook voor de staatsexamenkandidaten komen te vervallen?

Nader uitwerking CE maatregel

Hebben de maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus ook gevolgen voor het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op de scholen?
Hoe moet het combinatiecijfer van het profielvak in de GL berekend worden nu het CSPE cijfer ontbreekt?
Hoe moet ik nu omgaan met leerlingen die gespreid examen doen of op verschillende niveaus?
Hoe ziet de slaag-zakregeling er dit jaar uit?
In ons PTA zijn geen eindtemen opgenomen die in het centraal examen worden getoetst. Moeten deze eindtermen als onderdeel van de aanpassingen aan het PTA worden toegevoegd?
Moeten de huidige vierdejaars-leerlingen het schoolexamen volledig afronden of mag ik nu al de SE-cijfers van de leerlingen bepalen?
Welke mogelijkheid heeft een leerling die nog niet is geslaagd op basis van de SE cijfers om alsnog een diploma te behalen?
Welke regels gelden er voor het afronden van de eindcijfers dit examenjaar?
Wij hebben begin april alle SE’s afgerond conform het PTA. Mogen wij nu bepalen en communiceren of een leerling geslaagd of gezakt is?
Wij nemen geen SE af bij het profielvak. Betekent dit dat er nog een PTA geschreven moet worden en een SE voor ontwikkeld moet worden?

Resultaatsverbetering-toetsen

Heeft een leerling ook recht op een RV toets voor een keuzevak?
Moet een RV toets voor een vak voor elke leerling gelijk zijn?
Moet een school voor alle vakken een RV toets maken?
Wat zijn resultaatverbeteringstoetsen?
Zijn er handreikingen voor het ontwikkelen van resultaatverbeteringstoetsen?

Afsluiting profielvak in het 3e leerjaar

Als een bb-kb leerling in leerjaar 3 zijn beroepsgerichte profielvak afsluit en dit jaar een RV toets voor dit vak maakt, mag hij dit vak dan volgend jaar herkansen via het CSPE?
Heeft een leerling die dit jaar het profielvak in leerjaar 3 met een SE heeft afgerond recht op een RV toets?
Hoe bereken ik het eindcijfer als een leerling in leerjaar 3 het beroepsgerichte profielvak heeft afgerond en hier in leerjaar 4 een RV toets voor heeft gemaakt?
Hoe wordt het eindcijfer bepaald van een leerling die in leerjaar 3 het profielvak heeft afgerond en hier in leerjaar 4 een RV toets voor wil doen?
Moet het SE voor het profielvak van de 3e jaars ook worden afgerond voor 4 juni a.s.?
Moeten de 3e jaars leerlingen die het profielvak dit jaar met een CSPE en SE zouden afsluiten volgend jaar alsnog het CSPE doen?
Mogen 4e jaarsleerlingen die het profielvak in het 3e jaar hebben afgesloten met een CSPE en SE dit jaar een resultaatverbeteringstoets voor het beroepsgerichte profielvak maken?
Op onze school hebben de 4e jaars leerlingen hun profielvak in het 3e jaar afgesloten met een SE en CSPE. Telt dit eindcijfer mee bij de bepaling van de uitslag in dit jaar?
Wij nemen ook CSPE af voor onze derdejaars. Is het wel mogelijk/toegestaan het CSPE voor derdejaars leerlingen af te nemen?

Kaders PTA

Kan ik de schoolexamens alleen op afstand afnemen?
Mag de herkansingsregeling van de school worden aangepast?
Mag ik mijn examenkandidaten met lessen op school voorbereiden op het schoolexamen?
Mogen scholen die het profielvak in het 3e jaar gepland hebben hun leerlingen naar school laten komen voor schoolexamens?
Mogen wij ook het PTA van leerjaar 3 aanpassen?
Wanneer moet ik mijn SE cijfers uiterlijk inleveren/afronden?
Wat gebeurt er als niet alle verplichte eindtermen in de schoolexamens zijn getoetst? Moeten scholen dan hun PTA’s aanpassen incl. het ontwikkelen van aanvullende toetsen?
Wat moet (nog steeds) in het kader van het PTA en het schoolexamen?

Aanpassing van het PTA

Een leerling kan vanwege de RIVM richtlijnen de SE’s niet op school maken. Wij maken een individueel PTA. Vraagt dit ook instemming van de MR?
Het vervallen van het centraal examen en de aanpassingen in ons PTA hebben mogelijk nadelige gevolgen voor leerlingen. Mag ik die nadelige gevolgen ondervangen door de herkansingsregeling van het schoolexamen aan te passen?
Hoe kan ik de aanpassing van een PTA aanpakken?
Mag je een toets laten vervallen die in een andere klas wel al is afgenomen?
Wat moet ik doen richting MR en inspectie als ik mijn PTA wil aanpassen?
Welke mogelijkheden heeft de school voor aanpassing van het (school)examen?
Welke voorbeelden zijn er van aanpassingen in het PTA?
Wij dekken met ons PTA van leerjaar 3 alle verplichte onderdelen van het examenprogramma af. Kan daarmee het PTA van leerjaar 4 vervallen?

Toetsvormen aanpassen

Als ik een toetsvorm wil aanpassen, welke richtlijnen zijn hier dan voor?
In mijn PTA staat stage als een verplicht onderdeel. Hoe moet ik hiermee omgaan nu de stages niet door kunnen gaan?
Is het verplicht om het profielwerkstuk ook met een presentatie af te sluiten?
Leerwerktraject leerlingen moeten minimaal 640 uur stage lopen op een erkend leerbedrijf. Blijft deze norm staan?
Mag ik het resultaat van een formatieve toets omzetten naar een SE cijfer voor een summatieve toets?

(Vak)specifieke vragen

Bij het afnemen van schoolexamens beroepsgericht gebruiken wij machines en elektrische handgereedschap. Wij moeten voor de veiligheid kunnen ingrijpen als hiermee iets mis gaat/dreigt te gaan. Hoe moeten we hierbij omgaan met de richtlijn van 1,5 meter afstand houden?
De leerlingen in klas 3 VMBO-TL hebben hun profiel gekozen. Daardoor vervallen in klas 4 VMBO-TL, een aantal vakken voor hen. Mogen we de openstaande PTA toetsen van deze vakken laten vervallen?
Wat is het advies m.b.t. het gebruik van een microscoop tijdens de komende praktische schoolexamens biologie?
Wij moeten de in ons PTA Engels opgenomen Cito Kijk- en luistertoets nog afnemen. Kunnen wij deze toets schappen uit ons PTA?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw examensecretaris of examenblad.nl.
De antwoorden zijn zorgvuldig geformuleerd op basis van de huidige stand van zaken rond wet- en regelgeving én de corona richtlijnen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend door scholen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT