FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Filteren op:
Er worden nu praktijkgerichte programma’s ingevoerd, maar komt er ook een nieuwe leerweg?
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving rond examinering vo met ingang van 1 augustus ‘21?
Wat is er op augustus ’21 gewijzigd in de procedure voor de totstandkoming van het examenreglement en het PTA?
Welke gevolgen hebben de wettelijke aanpassingen van augustus ‘21 voor de inhoud van het examenreglement?
Aan welke eisen moet de inhoud van het PTA volgens de wet voldoen?
Moet er een tweejarig PTA gemaakt worden? Of mag het ook per jaar? En moet voor alle afdelingen en vakken dezelfde periode worden aangehouden?
Wij hebben er voor gekozen het cspe aan het einde van het derde leerjaar af te nemen. Welke regels gelden in dit geval voor de herkansing van het cspe?
Mag de school het PTA wijzigen na 1 oktober van het lopende schooljaar?
Moeten er periodes genoemd worden in het PTA? Zo ja, wat te doen als de toetsen niet binnen de afgesproken periode kunnen worden afgenomen?
Wij hebben er voor gekozen het cspe aan het einde van het derde leerjaar af te nemen. Moet een leerling die aan dit cspe heeft deelgenomen en niet wordt bevorderd naar leerjaar 4 het cspe opnieuw maken? Met andere woorden vervalt het cijfer cspe voor die leerling?
Mogen de vier profielmodules gespreid over twee leerjaren worden afgesloten? Bijvoorbeeld twee aan het einde van klas 3 en twee aan het einde van klas vier?
Gelden voor de beroepsgerichte vakken andere eisen voor het PTA dan voor de AVO-vakken en is er een verplicht format?
Op onze VSO-school doen de leerlingen op een andere dan de eigen school examen. Wij hebben er voor gekozen dat zij het cspe aan het einde van leerjaar 3 afleggen en de overige vakken in leerjaar 4 en 5. Blijft het behaalde resultaat van het cspe staan tot de uitslag van het eindexamen definitief is vastgesteld?
Is het toegestaan de verantwoording van de schoolexamens voor het profieldeel en voor de beroepsgerichte keuzevakken in één PTA opnemen?
Moet ik voor de verschillende leerwegen verschillende PTA’s maken?
Mag er voor worden gekozen sommige leerlingen in het eerste tijdvak en andere leerlingen in het tweede tijdvak het cspe te laten maken?
Moeten de profielmodules ook in het PTA worden verantwoord?
Welke regels gelden voor de herkansing van het cspe BB en KB?
Het is belangrijk dat een leerling weet wat er van hem verwacht wordt op basis van het PTA. Hoe geef ik daar invulling aan?
Welke regels gelden voor de herkansing van het cspe GL?
In de wet staat dat leerlingen moeten kunnen beoordelen of het PTA dekkend is voor het examenprogramma. Wanneer voldoe ik hieraan?
Op hoeveel herkansingen voor het centraal examen hebben leerlingen recht in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg?
Wat betekent het ‘letten op het afsluitend karakter van het schoolexamen’ voor de toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen?
Welke mogelijkheden zijn er voor kandidaten met een beperking bij de centrale examens?
De beoordeling van het cspe vmbo moet tevens plaats vinden door een tweede examinator. Moet die tweede examinator aanwezig zijn bij de afname van het cspe?
Wat is het verschil tussen formatieve toetsen en summatieve toetsen?
Moeten de eindtermen in het PTA volledig zijn omschreven?
Mag een leerling de beroepsgerichte keuzevakken uit één profiel kiezen?
Moeten alle deeltaken en eindtermen van de beroepsgerichte programma’s opgenomen worden in het PTA?
Moeten alle exameneenheden en eindtermen uit het examenprogramma van de AVO-vakken worden opgenomen in het PTA?
Mag de school de beroepsgerichte keuzevakken bepalen waaruit de leerling mag kiezen?
Hoe moet de school het schoolexamen formeel afsluiten?
Mag ik de profielmodulen ook aanbieden als keuzevak voor andere profielen?
Mogen de beroepsgerichte keuzevakken samen met het mbo worden vormgegeven?
Moeten de leerlingen tekenen voor ontvangst van SE resultaten?
Is het toegestaan om binnen één school en binnen één profiel de ene leerling bv. 4 beroepsgerichte keuzevakken te laten volgen en de andere 5?
In het PTA van onze school zijn zowel schoolexamentoetsen als overgangstoetsen opgenomen. Mag dit?
Mag een leerling in de bovenbouw die meer dan 4 beroepsgerichte keuzevakken volgt en hier een SE over maakt eerst aan het eind van de bovenbouw bepalen welke van deze beroepsgerichte keuzevakken meetellen in het eindcijfer/combinatiecijfer?
Moeten handelingsopdrachten in het PTA worden opgenomen?
Hoe moet ik de toetsing van de preambule verantwoorden in het PTA?
Onze TL-leerlingen volgen, in het kader van hun beroepsoriëntatie, twee beroepsgerichte keuzevakken. Mogen deze op de cijferlijst vermeld worden?
Mag ik meer dan het verplichte aantal beroepsgerichte keuzevakken aanbieden en examineren?
Moeten de kerndelen van de examenprogramma’s ook worden opgenomen in het PTA?
Is het toegestaan om in het PTA te verwijzen naar de inhoud van de methode die wordt gebruikt?
Op welke wijze wordt voor de leerling vastgelegd welke afspraken er zijn over het aantal beroepsgerichte keuzevakken en het moment waarop bepaald wordt welke beroepsgerichte keuzevakken onderdeel uitmaken van het schoolexamen?
Wanneer moet een school de definitieve keuze (en cijfers) van een leerling voor de beroepsgerichte keuzevakken bepalen?
Is het toegestaan om in een PTA een cijfer te geven voor huiswerkopdrachten uit het boek/huiswerk/methodevragen?
Is een school verplicht een herkansing aan te bieden voor het schoolexamen van de beroepsgerichte keuzevakken?
Hoe worden de toetsen die in het PTA zijn verantwoord becijferd? Moet dat in het PTA worden opgenomen?
Mag voor een pta-toets het cijfer 1.0 worden gegeven? Zo ja, wat zijn de voorwaarden?
Is het toegestaan al in de onderbouw met het beroepsgerichte programma te starten?
Mogen de beroepsgerichte keuzevakken al in leerjaar 2 worden afgesloten?
Een leerling wil van leerjaar 3 basis opstromen naar leerjaar 4 kader. Hoe moet ik de cijfers van die leerling omrekenen?
Is het toegestaan de beroepsgerichte keuzevakken te integreren binnen het onderwijs en deze ook geïntegreerd te toetsen?
Mag er een kolom ‘onder voorbehoud’ in het PTA-format worden opgenomen? (nader in te vullen tijdens de uitvoering van het PTA). Deze kolom kan zo nodig later gevuld worden.
Is het toegestaan om de helft van een keuzevak aan te bieden? Of anders gezegd; is het toegestaan om van twee keuzevakken één keuzevak te maken?
Mogen leerlingen die ziek zijn of wegens andere omstandigheden langdurig “iets hebben” bepaalde delen missen uit het PTA (mits deze eindtermen al eerder zijn of later worden getoetst volgens PTA)?
De eindtermen van de beroepsgerichte keuzevakken zijn veelal als vaardigheden geformuleerd. Is de consequentie hiervan dat het keuzevak in de vorm van praktijktoetsen moet worden afgesloten?
Tijdens een stage werken leerlingen aan beroepsgerichte keuzevakken bij verschillende bedrijven en met verschillende praktijkbegeleiders. Hoe zorg ik er voor dat de beoordeling van de prestaties van die leerlingen op een objectieve wijze gebeurt?
In de examenprogramma’s van veel beroepsgerichte keuzevakken staat de zin: “Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.” Wat is de betekenis van die zin?
Mag de stage een van de toetsen zijn in het schoolexamen/het PTA?
Moet een leerling die gezakt is en het volgend jaar opnieuw aan het CE/CSPE deelneemt ook opnieuw deelnemen aan de toetsen uit het schoolexamen? Met andere woorden vervallen de voor het schoolexamen behaalde resultaten?
Hebben de wijzigingen in het wettelijk kader van augustus ‘21 gevolgen voor het inspectietoezicht?
In hoeverre speelt een praktijkgericht programma een rol in de mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes biedt?
In hoeverre is het met een praktijkgericht programma mogelijk versneld een mbo-opleiding te volgen?
Hoe kan 5+1 (5 avo-vakken + het verplichte praktijkgerichte programma) leiden tot drempelloze instroom tot de havo?
In hoeverre beperkt de een praktijkgericht programma van een school de leerlingen bij de keuze voor een vervolgopleiding? Bijvoorbeeld: de school biedt zorg en welzijn aan, maar de leerling wil na het examen een techniekopleiding volgen.
Als je leerlingen wil voorbereiden op doorstroom naar de havo, kun je dat toepassen binnen een praktijkgericht programma?
Het halen van het examenprogramma kost twee jaar, de overgang van leerlingen van 3 havo naar 4 vmbo is dan onmogelijk?
Wordt het praktijkgericht programma alleen met een SE afgesloten?
Sluiten de leerlingen het examen voor het praktijkgericht programma af in leerjaar 3 of 4?
Is het praktijkgericht programma een verplicht examenvak
Wat wordt er verwacht van de samenwerking met het mbo? Is dit verplicht?
Er zijn nu alleen pilotscholen. Als er meerdere VO scholen bij elkaar in de buurt zitten, blijven bedrijven dan blij met steeds weer opnieuw vragen voor nieuwe opdrachten?
Zijn er al plannen om bedrijvennetwerken op te zetten?
Bedrijven zullen niet elk jaar dezelfde opdrachten hebben. Hoe kom je aan elke keer nieuwe opdrachten?
Zou het niet veel beter zijn als de opdrachten vanuit het onderwijs gemaakt worden en er vervolgens bedrijven gezocht worden in plaats van andersom? Dan wordt het veel meer maatwerk.
Jullie spreken regelmatig over: “zoek contact met MBO scholen” Wat is jullie idee daarbij?
Als een school genoeg expertise in huis heeft, is een externe opdrachtgever dan altijd nodig?
Heeft de hele groep één opdrachtgever of heeft elke leerling een aparte opdrachtgever en wie beoordeelt een opdracht?
Welke rol speelt het mbo in de ontwikkeling en examinering van deze praktijkgerichte programma’s?
Wat zijn de verwachtingen omtrent de bekostiging van de praktijkgerichte programma’s?
Komt er een bevoegdheid voor docenten die een praktijkgericht programma gaan geven, bijv. T&T?
Stel dat ik als school al wil starten met een praktijkgericht programma, wat kan ik dan doen om me voor te bereiden?
Hoeft een school voor de programma’s D&P, Z&W en E&O in de toekomst geen licentie aan te vragen en dit dus ook niet in hun RPO te regelen?
Wat is de plaats van LOB in de praktijkgerichte programma’s
Komt het praktijkgerichte programma als 6e (in plaats van een ander vak) of het 7e vak voor leerlingen?
Op onze school worden LO2 en Beeldende vorming (kunstvakken) als praktijkgerichte programma’s aangeboden. Kunnen wij hier gewoon mee doorgaan?
Wij doen Staatsexamen, hoe wordt het praktijkgerichte programma voor ons afgesloten?
Wordt het praktijkgerichte programma inhoudelijk hetzelfde voor elke school?
Hoeveel uur omvat het praktijkgerichte programma?
Mag je het praktijkgerichte programma uitsmeren over 4 jaar of moet de 320 uur enkel gerekend worden in de bovenbouw?
Is 320 uur, 320 studiebelasting voor de leerling of 320 les?
Wij hebben geen uitgebreid technieklokaal, maar willen samenwerken met scholen die dit wel hebben om leerlingen zo kennis te laten maken met de beroepspraktijk. Wat zijn de mogelijkheden?
Mag je meerdere praktijkgerichte programma’s aanbieden om zo meer tegemoet te komen aan de interesses van leerlingen?
Hoeveel opdrachten moeten er in een schooljaar gedaan worden? Wat is de omvang van een opdracht?
Hoe zorg je dat de opdrachten vanuit de praktijk, passend zijn voor de leerlingen?
Het lijkt of praktijk vooral bestaat uit bezoek aan een bedrijf en een opdracht uitvoeren en dat geen praktijk is opgenomen waarbij leerlingen praktische beroepsvaardigheden leren in de school. De opzet van de praktijkgerichte programma’s was toch juist om te komen tot een meer praktische wijze van leren?
Biedt het examenprogramma ook ruimte om de leerlingen stage te laten lopen?
Wordt de nieuwe leerweg landelijk ingevoerd?
Bestaat er een voorbeeld beleidsplan over invoering van de praktijkgerichte programma’s wat ik kan aanpassen voor mijn eigen school?
Er wordt gesproken over een start in leerjaar 3, mag je ook in leerjaar 1 of 2 starten met een praktijkgericht programma?
Wij zijn een vmbo-tl. Wat betekent de invoering van praktijkgerichte programma’s voor ons onderwijs?
De docent heeft de sleutel tot succes
Wat is er op 1 augustus ’22 gewijzigd in het eindexamenbesluit VO?
Welke (wettelijke) taken en bevoegdheden heeft de examencommissie?
Welke eisen gelden voor de samenstelling van de examencommissie?
Mag de examensecretaris deel uitmaken van de examencommissie?
Moet elke school of locatie een examencommissie instellen?
Welke wettelijke taken heeft de examensecretaris?
De school moet de taakomschrijving van de examensecretaris vastleggen. Wat is het doel hiervan?
Mag je voor LOB een apart PTA maken?
Moeten er binnen één school uniforme afspraken worden gemaakt over hoe LOB in het PTA/de PTA’s moet worden verantwoord?
Moet LOB beoordeeld worden met O-V-G zoals in de ‘Handreiking LOB’ staat?
Maakt LOB onderdeel uit van de slaag-zakregeling? En wat zijn de consequenties van een onvoldoende voor LOB?
Moet LOB ook onderdeel zijn van het onderwijsprogramma van de theoretische leerweg?
In welke gevallen kan een leerling worden uitgesloten van het ce/cspe?
Hoe ziet de slaag-zakregeling voor vmbo-BB, -KB en -GL eruit?
Hoe wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bepaald?
Hoe wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bepaald?
Onze school heeft er voor gekozen in de gemengde leerweg onderwerpen uit het programma van het profielvak ook in het schoolexamen te toetsen. Hoe wordt in dit geval het combinatiecijfer bepaald?
Op onze school is vorig jaar een leerling gezakt omdat hij voor een van de beroepsgerichte keuzevakken het cijfer drie heeft behaald. Zijn combinatiecijfer (dat meetelt in de zak-slaagregeling) was wel een zes. Wat staat hierover in de zak-slaagregeling?
Op onze school kon het afgelopen jaar een leerling niet slagen vanwege een 3 voor een beroepsgericht keuzevak. De leerling mocht de drie in het tweede tijdvak niet meer herkansen. Hoe kunnen we dit de komende jaren voorkomen?
Waar vind ik de LOB-handreikingen?
Wat te doen als een leerling een half jaar over heeft?
Wie bepaalt of een leerling een profieloverstijgende keuze mag maken?
Hoe moeten we omgaan met fluctuatie in keuzegedrag van leerlingen?
Op basis waarvan kiezen leerlingen een beroepsgericht profielvak of keuzevakken?
Hoe moet het met tussentijdse instroom vanuit andere scholen?
Mag ik als school bepalen welke beroepsgerichte keuzevakken een leerling moet volgen? (Ik bied als school een pakket aan van een beroepsgericht profielvak en vier keuzevakken, en laat geen keuze aan de leerling.)
Kan een school alle beroepsgerichte keuzevakken in het derde leerjaar aanbieden en het beroepsgerichte profielvak in het vierde leerjaar?
Wij starten in de eerste klas met een beroepsgericht programma. Mag dat?
Hoe kan ik samenwerken met het bedrijfsleven en het ROC in de regio?
Hoe zit het met profielgebonden avo-vakken als een beroepsgericht keuzevak in een andere profiel wordt gedaan?
Is het mogelijk verkorting op het mbo te realiseren?
Kijkt het mbo mee naar het beroepsgerichte profielvak dat een leerling heeft gevolgd?
Zijn alle profielmodulen en beroepsgerichte keuzevakken vergelijkbaar qua omvang?
Hoeveel tijd kosten de beroepsgerichte examenprogramma’s?
Bevatten de kernprogramma’s alleen competenties?
Mag een leerling ook vijf beroepsgerichte keuzevakken volgen?
Hoe wordt gegarandeerd dat een leerling die buiten zijn profiel beroepsgerichte keuzevakken volgt voldoende meekrijgt van de kern van dat andere profiel?
Heeft het examenprogramma betrekking op een of twee jaar?
Kan een leerling in twee beroepsgerichte profielvakken centraal examen doen?
Stel een school kiest ervoor eerst beroepsgerichte keuzevakken aan te bieden en daarna het beroepsgerichte profielvak. Stel een leerling wil tussentijds van profielvak wisselen. Mag dat?
Is het toegestaan om alle beroepsgerichte keuzevakken door het mbo in te laten vullen?
Hoe zit het met de volgtijdelijkheid van beroepsgericht profielvak en keuzevakken?
Is het niet lastig gelijkwaardigheid te borgen tussen verschillende onderdelen van het programma? Vooral omdat een moduul uit het beroepsgericht profielvak soms voor een leerling een keuzevak is?
Kan een leerling ook voor twee beroepsgerichte profielvakken kiezen?
Wat is ervaringsgericht leren in het kader van LOB?
Hoe weet het ROC/AOC welke beroepsgerichte keuzevakken een leerling gevolgd heeft?
Wat is de verhouding tussen het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken?
Is het ook toegestaan een beroepsgericht keuzevak aan te bieden van een profiel dat je niet zelf in huis hebt?
Leerlingen willen soms snel verdiepen is dat mogelijk?
Hoe verhoudt zich de regionale inkleuring tot de landelijke doelen en eenduidigheid van de programma’s?
Kan een KB-leerling het beroepsgerichte vak afsluiten op GL niveau?
Stel dat een leerling in leerjaar 3 examen doet en het niet haalt. Wat betekent dat voor herkansing in leerjaar 4? Is het dan gewoon opnieuw examen doen met mogelijkheid tot herkansing of is er dan maar 1 mogelijkheid omdat het een herkansing is?
Wat staat er op het vmbo-diploma?
Zijn er aparte centrale examens voor de verschillende leerwegen?
Kan een leerling in leerjaar 3 centraal examen doen?
Hoe worden keuzemogelijkheden beoordeeld als deze allemaal anders zijn (en ook regionaal kunnen verschillen)?
Hoe wordt een profielmoduul geëxamineerd dat door een leerling wordt gevolgd als beroepsgericht keuzevak?
Kunnen leerlingen eerder programmaonderdelen of vakken afsluiten?
Wordt het beroepsgerichte profielvak in het centraal examen en worden de beroepsgerichte keuzevakken in het schoolexamen getoetst?
Wat is het verschil tussen een leerling die twee profielen uit verschillende sectoren volgt en een leerling die het profiel Dienstverlening en producten volgt?
Behoren de avo-vakken ook tot het kerndeel?
Hoeveel ruimte heeft een school in de ontwikkeling van beroepsgerichte keuzevakken?
Wat zijn de profielgebonden avo-vakken?
Is er onderscheid gemaakt tussen verschillende leerwegen?
Moet een leerling een heel beroepsgericht profielvak volgen?
Wie maakt de keuze welke profielen er worden aangeboden?
Kunnen leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg keuzevakken doen die bedoeld zijn voor leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg?
Is het toegestaan om profielen aan te bieden die de school zelf niet in huis heeft?
Bestaan Leerwerktrajecten nog?
Kan een leerling vakken op verschillend niveau afsluiten?
Hoeveel vrije ruimte hebben scholen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT