PTA en schoolexamen

Aan welke eisen moet de inhoud van het PTA volgens de wet voldoen?
Moet er een tweejarig PTA gemaakt worden? Of mag het ook per jaar? En moet voor alle afdelingen en vakken dezelfde periode worden aangehouden?
Mag de school het PTA wijzigen na 1 oktober van het lopende schooljaar?
Moeten er periodes genoemd worden in het PTA? Zo ja, wat te doen als de toetsen niet binnen de afgesproken periode kunnen worden afgenomen?
Gelden voor de beroepsgerichte vakken andere eisen voor het PTA dan voor de AVO-vakken en is er een verplicht format?
Is het toegestaan de verantwoording van de schoolexamens voor het profieldeel en voor de beroepsgerichte keuzevakken in één PTA opnemen?
Moet ik voor de verschillende leerwegen verschillende PTA’s maken?
Moeten de profielmodules ook in het PTA worden verantwoord?
Het is belangrijk dat een leerling weet wat er van hem verwacht wordt op basis van het PTA. Hoe geef ik daar invulling aan?
In de wet staat dat leerlingen moeten kunnen beoordelen of het PTA dekkend is voor het examenprogramma. Wanneer voldoe ik hieraan?
Wat betekent het ‘letten op het afsluitend karakter van het schoolexamen’ voor de toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen?
Wat is het verschil tussen formatieve toetsen en summatieve toetsen?
Moeten de eindtermen in het PTA volledig zijn omschreven?
Moeten alle deeltaken en eindtermen van de beroepsgerichte programma’s opgenomen worden in het PTA?
Moeten alle exameneenheden en eindtermen uit het examenprogramma van de AVO-vakken worden opgenomen in het PTA?
Hoe moet de school het schoolexamen formeel afsluiten?
Moeten de leerlingen tekenen voor ontvangst van SE resultaten?
In het PTA van onze school zijn zowel schoolexamentoetsen als overgangstoetsen opgenomen. Mag dit?
Moeten handelingsopdrachten in het PTA worden opgenomen?
Hoe moet ik de toetsing van de preambule verantwoorden in het PTA?
Moeten de kerndelen van de examenprogramma’s ook worden opgenomen in het PTA?
Is het toegestaan om in het PTA te verwijzen naar de inhoud van de methode die wordt gebruikt?
Is het toegestaan om in een PTA een cijfer te geven voor huiswerkopdrachten uit het boek/huiswerk/methodevragen?
Hoe worden de toetsen die in het PTA zijn verantwoord becijferd? Moet dat in het PTA worden opgenomen?
Mag voor een pta-toets het cijfer 1.0 worden gegeven? Zo ja, wat zijn de voorwaarden?
Een leerling wil van leerjaar 3 basis opstromen naar leerjaar 4 kader. Hoe moet ik de cijfers van die leerling omrekenen?
Mag er een kolom ‘onder voorbehoud’ in het PTA-format worden opgenomen? (nader in te vullen tijdens de uitvoering van het PTA). Deze kolom kan zo nodig later gevuld worden.
Mogen leerlingen die ziek zijn of wegens andere omstandigheden langdurig “iets hebben” bepaalde delen missen uit het PTA (mits deze eindtermen al eerder zijn of later worden getoetst volgens PTA)?
Tijdens een stage werken leerlingen aan beroepsgerichte keuzevakken bij verschillende bedrijven en met verschillende praktijkbegeleiders. Hoe zorg ik er voor dat de beoordeling van de prestaties van die leerlingen op een objectieve wijze gebeurt?
Mag de stage een van de toetsen zijn in het schoolexamen/het PTA?
Moet een leerling die gezakt is en het volgend jaar opnieuw aan het CE/CSPE deelneemt ook opnieuw deelnemen aan de toetsen uit het schoolexamen? Met andere woorden vervallen de voor het schoolexamen behaalde resultaten?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT