FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Filteren op:
Waar vind ik antwoord op mijn vragen rond het schoolexamen?
Meer ruimte voor het SE profielvak leerjaar 3
Wat is besloten rond het centraal examen?
Zijn de centrale examens ook voor de staatsexamenkandidaten komen te vervallen?
Hoe ziet de slaag-zakregeling er dit jaar uit?
Hoe moet ik nu omgaan met leerlingen die gespreid examen doen of op verschillende niveaus?
Welke mogelijkheid heeft een leerling die nog niet is geslaagd op basis van de SE cijfers om alsnog een diploma te behalen?
Moeten de huidige vierdejaars-leerlingen het schoolexamen volledig afronden of mag ik nu al de SE-cijfers van de leerlingen bepalen?
Wij hebben begin april alle SE’s afgerond conform het PTA. Mogen wij nu bepalen en communiceren of een leerling geslaagd of gezakt is?
In ons PTA zijn geen eindtemen opgenomen die in het centraal examen worden getoetst. Moeten deze eindtermen als onderdeel van de aanpassingen aan het PTA worden toegevoegd?
Hoe moet het combinatiecijfer van het profielvak in de GL berekend worden nu het CSPE cijfer ontbreekt?
Wij nemen geen SE af bij het profielvak. Betekent dit dat er nog een PTA geschreven moet worden en een SE voor ontwikkeld moet worden?
Welke regels gelden er voor het afronden van de eindcijfers dit examenjaar?
Hebben de maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus ook gevolgen voor het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op de scholen?
Wat zijn resultaatverbeteringstoetsen?
Zijn er handreikingen voor het ontwikkelen van resultaatverbeteringstoetsen?
Moet een school voor alle vakken een RV toets maken?
Heeft een leerling ook recht op een RV toets voor een keuzevak?
Moet een RV toets voor een vak voor elke leerling gelijk zijn?
Moet het SE voor het profielvak van de 3e jaars ook worden afgerond voor 4 juni a.s.?
Wij nemen ook CSPE af voor onze derdejaars. Is het wel mogelijk/toegestaan het CSPE voor derdejaars leerlingen af te nemen?
Moeten de 3e jaars leerlingen die het profielvak dit jaar met een CSPE en SE zouden afsluiten volgend jaar alsnog het CSPE doen?
Op onze school hebben de 4e jaars leerlingen hun profielvak in het 3e jaar afgesloten met een SE en CSPE. Telt dit eindcijfer mee bij de bepaling van de uitslag in dit jaar?
Mogen 4e jaarsleerlingen die het profielvak in het 3e jaar hebben afgesloten met een CSPE en SE dit jaar een resultaatverbeteringstoets voor het beroepsgerichte profielvak maken?
Heeft een leerling die dit jaar het profielvak in leerjaar 3 met een SE heeft afgerond recht op een RV toets?
Als een bb-kb leerling in leerjaar 3 zijn beroepsgerichte profielvak afsluit en dit jaar een RV toets voor dit vak maakt, mag hij dit vak dan volgend jaar herkansen via het CSPE?
Hoe wordt het eindcijfer bepaald van een leerling die in leerjaar 3 het profielvak heeft afgerond en hier in leerjaar 4 een RV toets voor wil doen?
Hoe bereken ik het eindcijfer als een leerling in leerjaar 3 het beroepsgerichte profielvak heeft afgerond en hier in leerjaar 4 een RV toets voor heeft gemaakt?
Wat moet (nog steeds) in het kader van het PTA en het schoolexamen?
Mogen wij ook het PTA van leerjaar 3 aanpassen?
Wat gebeurt er als niet alle verplichte eindtermen in de schoolexamens zijn getoetst? Moeten scholen dan hun PTA’s aanpassen incl. het ontwikkelen van aanvullende toetsen?
Mag de herkansingsregeling van de school worden aangepast?
Kan ik de schoolexamens alleen op afstand afnemen?
Wanneer moet ik mijn SE cijfers uiterlijk inleveren/afronden?
Mag ik mijn examenkandidaten met lessen op school voorbereiden op het schoolexamen?
Mogen scholen die het profielvak in het 3e jaar gepland hebben hun leerlingen naar school laten komen voor schoolexamens?
Welke mogelijkheden heeft de school voor aanpassing van het (school)examen?
Het vervallen van het centraal examen en de aanpassingen in ons PTA hebben mogelijk nadelige gevolgen voor leerlingen. Mag ik die nadelige gevolgen ondervangen door de herkansingsregeling van het schoolexamen aan te passen?
Wat moet ik doen richting MR en inspectie als ik mijn PTA wil aanpassen?
Een leerling kan vanwege de RIVM richtlijnen de SE’s niet op school maken. Wij maken een individueel PTA. Vraagt dit ook instemming van de MR?
Welke voorbeelden zijn er van aanpassingen in het PTA?
Hoe kan ik de aanpassing van een PTA aanpakken?
Wij dekken met ons PTA van leerjaar 3 alle verplichte onderdelen van het examenprogramma af. Kan daarmee het PTA van leerjaar 4 vervallen?
Mag je een toets laten vervallen die in een andere klas wel al is afgenomen?
Als ik een toetsvorm wil aanpassen, welke richtlijnen zijn hier dan voor?
Wat moet ik mij voorstellen bij ’op afstand’ examineren? Moet ik me daarbij aan bepaalde eisen houden?
Mag ik het resultaat van een formatieve toets omzetten naar een SE cijfer voor een summatieve toets?
Wij werken als cluster 3 school met een zeer kwetsbare doelgroep. Mogen wij deze leerlingen ook thuis SE toetsen laten maken? Zo ja, onder welke voorwaarden?
Is het verplicht om het profielwerkstuk ook met een presentatie af te sluiten?
In mijn PTA staat stage als een verplicht onderdeel. Hoe moet ik hiermee omgaan nu de stages niet door kunnen gaan?
Leerwerktraject leerlingen moeten minimaal 640 uur stage lopen op een erkend leerbedrijf. Blijft deze norm staan?
Wat ‘moet en wat mag’ qua toetsvorm bij het onderdeel kijk- en luisteren (NE en MVT)?
Wij moeten de in ons PTA Engels opgenomen Cito Kijk- en luistertoets nog afnemen. Kunnen wij deze toets schappen uit ons PTA?
Wat is het advies m.b.t. het gebruik van een microscoop tijdens de komende praktische schoolexamens biologie?
Bij het afnemen van schoolexamens beroepsgericht gebruiken wij machines en elektrische handgereedschap. Wij moeten voor de veiligheid kunnen ingrijpen als hiermee iets mis gaat/dreigt te gaan. Hoe moeten we hierbij omgaan met de richtlijn van 1,5 meter afstand houden?
De leerlingen in klas 3 VMBO-TL hebben hun profiel gekozen. Daardoor vervallen in klas 4 VMBO-TL, een aantal vakken voor hen. Mogen we de openstaande PTA toetsen van deze vakken laten vervallen?
Mag je voor LOB een apart PTA maken?
Moeten er binnen één school uniforme afspraken worden gemaakt over hoe LOB in het PTA/de PTA’s moet worden verantwoord?
Moet LOB beoordeeld worden met O-V-G zoals in de ‘Handreiking LOB’ staat?
Maakt LOB onderdeel uit van de slaag-zakregeling? En wat zijn de consequenties van een onvoldoende voor LOB?
Moet LOB ook onderdeel zijn van het onderwijsprogramma van de theoretische leerweg?
Aan welke wettelijke eisen moet het PTA voldoen? Gelden deze eisen voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs?
Gelden voor de beroepsgerichte vakken andere eisen voor het PTA dan voor de AVO-vakken en is er een verplicht format?
Is het toegestaan de verantwoording van de schoolexamens voor het profieldeel en voor de beroepsgerichte keuzevakken in één PTA opnemen?
Moeten handelingsopdrachten in het PTA worden opgenomen?
Moet ik voor de verschillende leerwegen verschillende PTA’s maken?
Is het toegestaan om in het PTA te verwijzen naar de inhoud van de methode die wordt gebruikt?
Moeten de eindtermen in het PTA volledig zijn omschreven?
Moeten alle deeltaken en eindtermen van de beroepsgerichte programma’s opgenomen worden in het PTA?
Moeten de profielmodules ook in het PTA worden verantwoord?
Moeten de kerndelen van de examenprogramma’s ook worden opgenomen in het PTA?
Moet er een tweejarig PTA gemaakt worden? Of mag het ook per jaar? En moet voor alle afdelingen en vakken dezelfde periode worden aangehouden?
Hoe worden de toetsen die in het PTA zijn verantwoord becijferd? Moet dat in het PTA worden opgenomen?
Voor 1 oktober moet het vastgestelde PTA bij de inspectie zijn ingeleverd. Gaat het hierbij om het PTA van de beroepsgerichte keuzevakken, de profielvakken of om het PTA van de leerling?
Een leerling wil van leerjaar drie basis opstromen naar leerjaar 4 kader. Hoe moet ik de cijfers van die leerling omrekenen?
Moeten er periodes genoemd worden in het PTA? Zo ja, wat te doen als de toetsen niet binnen de afgesproken periode kunnen worden afgenomen?
Mag er een kolom ‘onder voorbehoud’ in het PTA-format worden opgenomen? (nader in te vullen tijdens de uitvoering van het PTA). Deze kolom kan zo nodig later gevuld worden.
Moeten alle exameneenheden en eindtermen uit het examenprogramma van de AVO-vakken worden opgenomen in het PTA?
Mogen leerlingen die ziek zijn of wegens andere omstandigheden langdurig “iets hebben” bepaalde delen missen uit het PTA (mits deze eindtermen al eerder zijn of later worden getoetst volgens PTA)?
Moeten alle eindtermen uit een beroepsgericht keuzevak of profielmodule getoetst worden in het schoolexamen?
Is het toegestaan om in een PTA een cijfer te geven voor huiswerkopdrachten uit het boek/huiswerk/methodevragen?
Wat is het verschil tussen formatieve toetsen en summatieve toetsen?
Mag de stage een van de toetsen zijn in het schoolexamen/het PTA?
Tijdens een stage werken leerlingen aan beroepsgerichte keuzevakken bij verschillende bedrijven en met verschillende praktijkbegeleiders. Hoe zorg ik er voor dat de beoordeling van de prestaties van die leerlingen op een objectieve wijze gebeurt?
Mag voor een pta-toets het cijfer 1.0 worden gegeven? Zo ja, wat zijn de voorwaarden?
Moet een leerling die gezakt is en het volgend jaar opnieuw aan het CE/CSPE deelneemt ook opnieuw deelnemen aan de toetsen uit het schoolexamen? Met andere woorden vervallen de voor het schoolexamen behaalde resultaten?
Mag een leerling de beroepsgerichte keuzevakken uit één profiel kiezen?
Mag de school de beroepsgerichte keuzevakken bepalen waaruit de leerling mag kiezen?
Op welke wijze wordt voor de leerling vastgelegd welke afspraken er zijn over het aantal beroepsgerichte keuzevakken en het moment waarop bepaald wordt welke beroepsgerichte keuzevakken onderdeel uitmaken van het schoolexamen?
Is het toegestaan om de helft van een keuzevak aan te bieden? Of anders gezegd; is het toegestaan om van twee keuzedelen één keuzedeel te maken?
Mag ik meer dan het verplichte aantal beroepsgerichte keuzevakken aanbieden en examineren?
Mag ik de profielmodulen ook aanbieden als keuzevak voor andere profielen?
Is het toegestaan al in de onderbouw met het beroepsgerichte programma te starten?
Mogen de beroepsgerichte keuzevakken al in leerjaar 2 worden afgesloten?
In de examenprogramma’s van veel beroepsgerichte keuzevakken staat de zin: “Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.” Wat is de betekenis van die zin?
Mogen de beroepsgerichte keuzevakken door het mbo ingevuld worden?
De eindtermen van de beroepsgerichte keuzevakken zijn veelal als vaardigheden geformuleerd. Is de consequentie hiervan dat het keuzevak in de vorm van praktijktoetsen moet worden afgesloten?
Is het toegestaan de beroepsgerichte keuzevakken te integreren binnen het onderwijs en deze ook geïntegreerd te toetsen?
Is het toegestaan om binnen één school en binnen één profiel de ene leerling bv. 4 beroepsgerichte keuzevakken te laten volgen en de andere 5?
Wanneer moet een school de definitieve keuze (en cijfers) van een leerling voor de beroepsgerichte keuzevakken bepalen?
Mag een leerling in de bovenbouw die meer dan 4 beroepsgerichte keuzevakken volgt en hier een SE over maakt eerst aan het eind van de bovenbouw bepalen welke van deze beroepsgerichte keuzevakken meetellen in het eindcijfer/combinatiecijfer?
Is een school verplicht een herkansing aan te bieden voor het schoolexamen van de beroepsgerichte keuzevakken?
Onze TL-leerlingen volgen, in het kader van hun beroepsoriëntatie, twee beroepsgerichte keuzevakken. Mogen deze op de cijferlijst vermeld worden?
De beoordeling van het cspe vmbo moet tevens plaats vinden door een tweede examinator. Moet die tweede examinator aanwezig zijn bij de afname van het cspe?
Op hoeveel herkansingen voor het centraal examen hebben leerlingen recht in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg?
Welke regels gelden voor de herkansing van het cspe BB en KB?
Welke regels gelden voor de herkansing van het cspe GL?
Mogen de vier profielmodules gespreid over twee leerjaren worden afgesloten? Bijvoorbeeld twee aan het einde van klas 3 en twee aan het einde van klas vier?
Mag een cspe voor de eerste keer ook in het tweede tijdvak worden afgenomen?
Mag er voor worden gekozen sommige leerlingen in het eerste tijdvak en andere leerlingen in het tweede tijdvak het cspe te laten maken?
Wij hebben er voor gekozen het cspe aan het einde van het derde leerjaar af te nemen. Welke regels gelden in dit geval voor de herkansing van het cspe?
Welke mogelijkheden zijn er voor kandidaten met een beperking bij de centrale examens?
Op onze VSO-school doen de leerlingen op een andere dan de eigen school examen. Wij hebben er voor gekozen dat zij het cspe aan het einde van leerjaar 3 afleggen en de overige vakken in leerjaar 4 en 5. Blijft het behaalde resultaat van het cspe staan tot de uitslag van het eindexamen definitief is vastgesteld?
In welke gevallen kan een leerling worden uitgesloten van het ce/cspe?
Wij hebben er voor gekozen het cspe kb aan het einde van het derde leerjaar af te nemen. Moet een leerling die aan dit cspe heeft deelgenomen en niet wordt bevorderd naar leerjaar 4 het cspe opnieuw maken? Met andere woorden vervalt het cijfer cspe voor die leerling?
Hoe ziet de slaag-zakregeling voor vmbo-BB, -KB en -GL eruit?
Hoe wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bepaald?
Hoe wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bepaald?
Onze school heeft er voor gekozen in de gemengde leerweg onderwerpen uit het programma van het profielvak ook in het schoolexamen te toetsen. Hoe wordt in dit geval het combinatiecijfer bepaald?
Op onze school is vorig jaar een leerling gezakt omdat hij voor een van de beroepsgerichte keuzevakken het cijfer drie heeft behaald. Zijn combinatiecijfer (dat meetelt in de zak-slaagregeling) was wel een zes. Wat staat hierover in de zak-slaagregeling?
Op onze school kon het afgelopen jaar een leerling niet slagen vanwege een 3 voor een beroepsgericht keuzevak. De leerling mocht de drie in het tweede tijdvak niet meer herkansen. Hoe kunnen we dit de komende jaren voorkomen?
Mag de stof uit het profielvak ook nog in het SE getoetst worden?
Moeten alle eindtermen uit een keuzevak of profielmodule getoetst worden in het schoolexamen?
Moeten alle deeltaken en eindtermen opgenomen worden in het PTA?
Hoe richt ik mijn PTA en de schoolexamens in?
Hoe zit het met de volgorde SE – CE?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT