Beroepsgerichte keuzevakken in het schoolexamen

Mag een leerling de beroepsgerichte keuzevakken uit één profiel kiezen?
Mag de school de beroepsgerichte keuzevakken bepalen waaruit de leerling mag kiezen?
Mag ik de profielmodulen ook aanbieden als keuzevak voor andere profielen?
Mogen de beroepsgerichte keuzevakken samen met het mbo worden vormgegeven?
Is het toegestaan om binnen één school en binnen één profiel de ene leerling bv. 4 beroepsgerichte keuzevakken te laten volgen en de andere 5?
Mag een leerling in de bovenbouw die meer dan 4 beroepsgerichte keuzevakken volgt en hier een SE over maakt eerst aan het eind van de bovenbouw bepalen welke van deze beroepsgerichte keuzevakken meetellen in het eindcijfer/combinatiecijfer?
Onze TL-leerlingen volgen, in het kader van hun beroepsoriëntatie, twee beroepsgerichte keuzevakken. Mogen deze op de cijferlijst vermeld worden?
Mag ik meer dan het verplichte aantal beroepsgerichte keuzevakken aanbieden en examineren?
Op welke wijze wordt voor de leerling vastgelegd welke afspraken er zijn over het aantal beroepsgerichte keuzevakken en het moment waarop bepaald wordt welke beroepsgerichte keuzevakken onderdeel uitmaken van het schoolexamen?
Wanneer moet een school de definitieve keuze (en cijfers) van een leerling voor de beroepsgerichte keuzevakken bepalen?
Is een school verplicht een herkansing aan te bieden voor het schoolexamen van de beroepsgerichte keuzevakken?
Is het toegestaan al in de onderbouw met het beroepsgerichte programma te starten?
Mogen de beroepsgerichte keuzevakken al in leerjaar 2 worden afgesloten?
Is het toegestaan de beroepsgerichte keuzevakken te integreren binnen het onderwijs en deze ook geïntegreerd te toetsen?
Is het toegestaan om de helft van een keuzevak aan te bieden? Of anders gezegd; is het toegestaan om van twee keuzevakken één keuzevak te maken?
De eindtermen van de beroepsgerichte keuzevakken zijn veelal als vaardigheden geformuleerd. Is de consequentie hiervan dat het keuzevak in de vorm van praktijktoetsen moet worden afgesloten?
In de examenprogramma’s van veel beroepsgerichte keuzevakken staat de zin: “Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.” Wat is de betekenis van die zin?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT