Examens en het coronavirus

Waar vind ik antwoord op mijn vragen rond het schoolexamen?
Meer ruimte voor het SE profielvak leerjaar 3
Wat is besloten rond het centraal examen?
Zijn de centrale examens ook voor de staatsexamenkandidaten komen te vervallen?
Hoe ziet de slaag-zakregeling er dit jaar uit?
Hoe moet ik nu omgaan met leerlingen die gespreid examen doen of op verschillende niveaus?
Welke mogelijkheid heeft een leerling die nog niet is geslaagd op basis van de SE cijfers om alsnog een diploma te behalen?
Moeten de huidige vierdejaars-leerlingen het schoolexamen volledig afronden of mag ik nu al de SE-cijfers van de leerlingen bepalen?
Wij hebben begin april alle SE’s afgerond conform het PTA. Mogen wij nu bepalen en communiceren of een leerling geslaagd of gezakt is?
In ons PTA zijn geen eindtemen opgenomen die in het centraal examen worden getoetst. Moeten deze eindtermen als onderdeel van de aanpassingen aan het PTA worden toegevoegd?
Hoe moet het combinatiecijfer van het profielvak in de GL berekend worden nu het CSPE cijfer ontbreekt?
Wij nemen geen SE af bij het profielvak. Betekent dit dat er nog een PTA geschreven moet worden en een SE voor ontwikkeld moet worden?
Welke regels gelden er voor het afronden van de eindcijfers dit examenjaar?
Hebben de maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus ook gevolgen voor het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op de scholen?
Wat zijn resultaatverbeteringstoetsen?
Zijn er handreikingen voor het ontwikkelen van resultaatverbeteringstoetsen?
Moet een school voor alle vakken een RV toets maken?
Heeft een leerling ook recht op een RV toets voor een keuzevak?
Moet een RV toets voor een vak voor elke leerling gelijk zijn?
Moet het SE voor het profielvak van de 3e jaars ook worden afgerond voor 4 juni a.s.?
Wij nemen ook CSPE af voor onze derdejaars. Is het wel mogelijk/toegestaan het CSPE voor derdejaars leerlingen af te nemen?
Moeten de 3e jaars leerlingen die het profielvak dit jaar met een CSPE en SE zouden afsluiten volgend jaar alsnog het CSPE doen?
Op onze school hebben de 4e jaars leerlingen hun profielvak in het 3e jaar afgesloten met een SE en CSPE. Telt dit eindcijfer mee bij de bepaling van de uitslag in dit jaar?
Mogen 4e jaarsleerlingen die het profielvak in het 3e jaar hebben afgesloten met een CSPE en SE dit jaar een resultaatverbeteringstoets voor het beroepsgerichte profielvak maken?
Heeft een leerling die dit jaar het profielvak in leerjaar 3 met een SE heeft afgerond recht op een RV toets?
Als een bb-kb leerling in leerjaar 3 zijn beroepsgerichte profielvak afsluit en dit jaar een RV toets voor dit vak maakt, mag hij dit vak dan volgend jaar herkansen via het CSPE?
Hoe wordt het eindcijfer bepaald van een leerling die in leerjaar 3 het profielvak heeft afgerond en hier in leerjaar 4 een RV toets voor wil doen?
Hoe bereken ik het eindcijfer als een leerling in leerjaar 3 het beroepsgerichte profielvak heeft afgerond en hier in leerjaar 4 een RV toets voor heeft gemaakt?
Wat moet (nog steeds) in het kader van het PTA en het schoolexamen?
Mogen wij ook het PTA van leerjaar 3 aanpassen?
Wat gebeurt er als niet alle verplichte eindtermen in de schoolexamens zijn getoetst? Moeten scholen dan hun PTA’s aanpassen incl. het ontwikkelen van aanvullende toetsen?
Mag de herkansingsregeling van de school worden aangepast?
Kan ik de schoolexamens alleen op afstand afnemen?
Wanneer moet ik mijn SE cijfers uiterlijk inleveren/afronden?
Mag ik mijn examenkandidaten met lessen op school voorbereiden op het schoolexamen?
Mogen scholen die het profielvak in het 3e jaar gepland hebben hun leerlingen naar school laten komen voor schoolexamens?
Welke mogelijkheden heeft de school voor aanpassing van het (school)examen?
Het vervallen van het centraal examen en de aanpassingen in ons PTA hebben mogelijk nadelige gevolgen voor leerlingen. Mag ik die nadelige gevolgen ondervangen door de herkansingsregeling van het schoolexamen aan te passen?
Wat moet ik doen richting MR en inspectie als ik mijn PTA wil aanpassen?
Een leerling kan vanwege de RIVM richtlijnen de SE’s niet op school maken. Wij maken een individueel PTA. Vraagt dit ook instemming van de MR?
Welke voorbeelden zijn er van aanpassingen in het PTA?
Hoe kan ik de aanpassing van een PTA aanpakken?
Wij dekken met ons PTA van leerjaar 3 alle verplichte onderdelen van het examenprogramma af. Kan daarmee het PTA van leerjaar 4 vervallen?
Mag je een toets laten vervallen die in een andere klas wel al is afgenomen?
Als ik een toetsvorm wil aanpassen, welke richtlijnen zijn hier dan voor?
Wat moet ik mij voorstellen bij ’op afstand’ examineren? Moet ik me daarbij aan bepaalde eisen houden?
Mag ik het resultaat van een formatieve toets omzetten naar een SE cijfer voor een summatieve toets?
Wij werken als cluster 3 school met een zeer kwetsbare doelgroep. Mogen wij deze leerlingen ook thuis SE toetsen laten maken? Zo ja, onder welke voorwaarden?
Is het verplicht om het profielwerkstuk ook met een presentatie af te sluiten?
In mijn PTA staat stage als een verplicht onderdeel. Hoe moet ik hiermee omgaan nu de stages niet door kunnen gaan?
Leerwerktraject leerlingen moeten minimaal 640 uur stage lopen op een erkend leerbedrijf. Blijft deze norm staan?
Wat ‘moet en wat mag’ qua toetsvorm bij het onderdeel kijk- en luisteren (NE en MVT)?
Wij moeten de in ons PTA Engels opgenomen Cito Kijk- en luistertoets nog afnemen. Kunnen wij deze toets schappen uit ons PTA?
Wat is het advies m.b.t. het gebruik van een microscoop tijdens de komende praktische schoolexamens biologie?
Bij het afnemen van schoolexamens beroepsgericht gebruiken wij machines en elektrische handgereedschap. Wij moeten voor de veiligheid kunnen ingrijpen als hiermee iets mis gaat/dreigt te gaan. Hoe moeten we hierbij omgaan met de richtlijn van 1,5 meter afstand houden?
De leerlingen in klas 3 VMBO-TL hebben hun profiel gekozen. Daardoor vervallen in klas 4 VMBO-TL, een aantal vakken voor hen. Mogen we de openstaande PTA toetsen van deze vakken laten vervallen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT