Cspe / centraal examen

FAQ

Op deze pagina vindt u alle FAQ’s over Cspe / centraal examen.

Cspe / centraal examen

Wij hebben er voor gekozen het cspe aan het einde van het derde leerjaar af te nemen. Welke regels gelden in dit geval voor de herkansing van het cspe?

Een leerling in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg die het cspe wil herkansen, heeft de volgende keuze:

  • De leerling die herkanst het cspe in hetzelfde schooljaar maakt een of meer onderdelen van de andere variant van het cspe van dat jaar. Let op: een onderdeel herkansen (in hetzelfde leerjaar als het eerste cspe is afgelegd) betekent dat een heel opgaveboekje herkanst wordt, niet een onderdeel van een onderdeel.
  • De leerling herkanst het cspe in het daaropvolgende schooljaar. De leerling moet het cspe in dat geval in het geheel herkansen. Omdat de cspe-versie van het betreffende schooljaar wordt gebruikt, kan de leerling niet opnieuw de versie van het jaar ervoor afleggen.
Wij hebben er voor gekozen het cspe aan het einde van het derde leerjaar af te nemen. Moet een leerling die aan dit cspe heeft deelgenomen en niet wordt bevorderd naar leerjaar 4 het cspe opnieuw maken? Met andere woorden vervalt het cijfer cspe voor die leerling?

Ja. Indien een leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens behaalde resultaten. Dat geldt ook voor leerlingen die overstappen van kb naar bb. Zij gaan immers niet door naar het volgende leerjaar binnen hun eigen leerweg.

Mogen de vier profielmodules gespreid over twee leerjaren worden afgesloten? Bijvoorbeeld twee aan het einde van klas 3 en twee aan het einde van klas vier?

Nee dat mag niet. Het cspe wordt in zijn geheel aan het einde van het derde of vierde leerjaar afgesloten.

Op onze VSO-school doen de leerlingen op een andere dan de eigen school examen. Wij hebben er voor gekozen dat zij het cspe aan het einde van leerjaar 3 afleggen en de overige vakken in leerjaar 4 en 5. Blijft het behaalde resultaat van het cspe staan tot de uitslag van het eindexamen definitief is vastgesteld?

Het behaalde resultaat van het cspe blijft staan tot de uitslag van het eindexamen definitief is vastgesteld. Bij het doen van examen in het voorlaatste leerjaar blijft er sprake van één ondeelbaar examen.

Mag er voor worden gekozen sommige leerlingen in het eerste tijdvak en andere leerlingen in het tweede tijdvak het cspe te laten maken?

Ja dat mag. De centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken mogen gedurende de gehele afnameperiode worden afgenomen. Door een late eerste afname van het cspe kan echter wel de tijd voor een eventuele herkansing in het gedrang komen.

Welke regels gelden voor de herkansing van het cspe BB en KB?

Volgens het uitvoeringsbesluit wvo artikel 3.38 geldt: de herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van een of meer onderdelen daarvan. Herkansing kan pas plaatsvinden nadat de kandidaat het gehele cspe heeft afgelegd.

De kandidaat maakt in de herkansing een andere variant van dezelfde minitoets dan tijdens de eerste afname. Van de onderdelen van het cspe, waarvan meer varianten voorhanden zijn, maakt de kandidaat eveneens een andere variant dan tijdens de eerste afname. (Zie voor uitgebreide informatie: https://www.examenblad.nl/)

Welke regels gelden voor de herkansing van het cspe GL?

Een kandidaat in GL heeft het recht heeft om het centraal examen in één vak te herkansen. Concreet betekent dit dat een GL-kandidaat kan kiezen tussen herkansen van óf het cse GL van een algemeen vak óf het cspe GL. Een GL-er zal  eerst de uitslag moeten afwachten alvorens hij besluit in welk vak hij gaat herkansen.

Op hoeveel herkansingen voor het centraal examen hebben leerlingen recht in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg?

In de basisberoepsgerichte- en de kaderberoepsgerichte leerwegen mogen leerlingen zowel het beroepsgerichte vak als een algemeen vak herkansen. Zij hebben dus recht op twee herkansingen. In de gemengde leerweg hebben leerlingen recht op één herkansing, dit kan het cspe of een algemeen vak zijn. De herkansing kan bestaan uit het opnieuw afleggen van het gehele cspe of van één of meer onderdelen. Zie hiervoor artikel 3.38 van het uitvoeringsbesluit WVO.

De herkansing kan of in het derde leerjaar of in het vierde leerjaar worden ingezet. Leerlingen die in het derde leerjaar het cspe hebben afgelegd, hoeven hun herkansing niet gelijk in te zetten in dat leerjaar. Zij mogen de resultaten van alle vakken afwachten en eventueel een in het derde leerjaar afgelegd vak aan het einde van het laatste leerjaar herkansen.

Het is echter niet mogelijk om na het behalen van tegenvallende resultaten in het derde leerjaar het cspe in het vierde leerjaar opnieuw aan te vangen. Het cspe is afgesloten en kan niet meer opnieuw worden gedaan.

Welke mogelijkheden zijn er voor kandidaten met een beperking bij de centrale examens?

Zie hiervoor informatie op Examenblad.nl ‘kandidaten met een ondersteuningsbehoefte’.

De beoordeling van het cspe vmbo moet tevens plaats vinden door een tweede examinator. Moet die tweede examinator aanwezig zijn bij de afname van het cspe?

Dat hoeft niet persé maar is wel wenselijk. In het uitvoeringsbesluit WVO (artikel 3.27)  staat hierover het volgende: De tweede examinator beoordeelt het resultaat van de opgaven en de verrichtingen van de examenkandidaat zoals blijkend uit de schriftelijke vastlegging, bedoeld in artikel 3.26, tweede lid. 3. De rector of directeur overhandigt aan de tweede examinator: a. een exemplaar van de opgaven; b. de beoordelingsnormen; c. het proces-verbaal; en d. de regels voor het bepalen van de score, bedoeld in het eerste lid. Naar onze mening is een beoordeling van het cspe echter lastig zo niet onmogelijk zonder het proces te kunnen observeren.

In welke gevallen kan een leerling worden uitgesloten van het ce/cspe?

Een school kan een leerling terugtrekken en/of uitsluiten van het cspe in de volgende gevallen:

  • Op nadrukkelijk eigen verzoek van de leerling (en met toestemming van ouders/verzorgers als de leerling jonger is dan 18 jaar).
  • Als de leerling het schoolexamen nog niet volledig heeft afgerond en de directeur van de school geen reden ziet om het schoolexamen na aanvang van het eerste tijdvak, doch uiterlijk drie dagen vóór aanvang van een volgend tijdvak (2e of 3e tijdvak) af te ronden bijvoorbeeld in geval – van ziekte of andere omstandigheden buiten leerling.
  • Bij een ‘onregelmatigheid’ zoals plagiaat, spieken, afwezigheid zonder geldige reden bij schoolexamen en/of centraal examen, niet voldoen aan een deadline voor het profielwerkstuk zonder geldige reden, etc. (omschreven in artikel 3.58 uitvoeringsbesluit WVO). Uitsluiten van het cspe is één van de vier te kiezen maatregelen die een schooldirecteur kan nemen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT