Wettelijk kader / Examencommissie en examensecretaris

FAQ

Op deze pagina vindt u alle FAQ’s over het wettelijk kader.

Wettelijk kader

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving rond examinering vo met ingang van 1 augustus ‘21?
 • Verplichting om een examencommissie in te stellen voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering;
 • Verduidelijking van de taken van de examensecretaris en de verplichting deze vast te leggen in een taakomschrijving;
 • Aanscherping van de procedure van totstandkoming van het examenreglement en het PTA;
 • Verplichting om in het PTA de samenhang tussen de (verplichte) examenstof en de SE-toetsen in het PTA aan te geven;
 • Verduidelijking van de mogelijkheden om tijdens de uitvoering van het PTA (na 1 oktober) aan te passen;
 • Verplichting om het schoolexamen formeel af te sluiten voordat de centrale examens beginnen.
Wat is er op augustus ’21 gewijzigd in de procedure voor de totstandkoming van het examenreglement en het PTA?

Nieuw in deze procedure is dat de examencommissie een voorstel doet voor het PTA en het examenreglement. Als het bevoegd gezag van dit voorstel wil afwijken zal het moeten overleggen met de examencommissie en dit moeten motiveren. De overige bevoegdheden/taken van het bevoegd gezag (vaststellen en naar inspectie en kandidaten sturen) zijn ongewijzigd. Dat geldt ook voor de bevoegdheid van de MR (instemmen).

Welke gevolgen hebben de wettelijke aanpassingen van augustus ‘21 voor de inhoud van het examenreglement?

In het examenreglement moeten de volgende (nieuwe) onderdelen worden opgenomen:

 • de procedure totstandkoming PTA en examenreglement;
 • de rol en taken op hoofdlijnen van de examensecretaris;
 • de samenstelling van de examencommissie;
 • de wettelijke taken en bevoegdheden van de examencommissie;
 • (indien van toepassing) de andere taken die het bevoegd gezag aan de examencommissie heeft opgedragen;
 • De formele afronding van het schoolexamen (verstrekking aan iedere kandidaat van een overzicht per vak van de resultaten van alle onderdelen en de eindbeoordeling van het schoolexamen).
Hebben de wijzigingen in het wettelijk kader van augustus ‘21 gevolgen voor het inspectietoezicht?

Ja, de inspectie kan scholen er vanaf 1 augustus 2021 op aanspreken wanneer ze de wijzigingen niet (goed) uitvoeren.

(Toelichting: In de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) staat in artikel 3, eerste lid, onder meer dat de inspectie toeziet op de naleving van de onderwijswet- en regelgeving. Het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het voortgezet onderwijs is ingericht. In dit verband is met name onderdeel OP6. Afsluiting van belang: ‘De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig.’)

Wat is er op 1 augustus ’22 gewijzigd in het eindexamenbesluit VO?

Op 1 augustus 2022 zijn de WVO en WVO BES vervangen door de nieuwe WVO 2020 en UB-WVO 2020. Het betreft hierbij geen inhoudelijke wijzigingen van wetgeving, maar alleen een veranderde indeling en formulering. Voor het Eindexamenbesluit VO geldt dat een deel hiervan is opgenomen in de WVO 2020 en een ander deel in het UB-WVO 2020. De regelingen in dit besluit blijven ook gewoon van kracht.

Voor scholen die naar een bepaalde examenregeling willen verwijzen kan het nu echter lastig zijn de nieuwe, juiste vindplek van het wetsartikel te vinden. De omzettingstabellen die zijn gepubliceerd in het Staatsblad kunnen hierbij helpen. Zie voor bepalingen toetsen en examens met name paragraaf 5. van de WVO.

Examencommissie en examensecretaris

Welke (wettelijke) taken en bevoegdheden heeft de examencommissie?

Vanaf augustus ’21 is het instellen van een examencommissie in het VO verplicht. 

De belangrijkste taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. Concreet uitgewerkt betekent dat:

 • Een voorstel doen voor een examenreglement;
 • Een voorstel doen voor een programma van toetsing en afsluiting;
 • Letten op het afsluitend karakter van het schoolexamen;
 • De kwaliteit van het schoolexamen borgen;
 • Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van het schoolexamen.

Het bevoegd gezag kan de examencommissie aanvullende taken geven zoals het adviseren over de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden, adviseren bij de (ontwikkeling van) de visie van de school op toetsing en examinering en adviseren over maatregelen om de kwaliteit van toetsing en examinering te verbeteren.

Welke eisen gelden voor de samenstelling van de examencommissie?

Er gelden eisen met betrekking tot onafhankelijkheid, deskundigheid, aantal leden en onverenigbaarheid van functies. Zie hiervoor artikel 2.60e van de wvo.

Mag de examensecretaris deel uitmaken van de examencommissie?

Dat is toegestaan.

Moet elke school of locatie een examencommissie instellen?

Het bevoegd gezag moet tenminste één examencommissie instellen maar dat kunnen er meer zijn. Het mag zelf bepalen of dat op school-, locatie (afdelings)- of bestuursniveau gebeurt.

Welke wettelijke taken heeft de examensecretaris?
 • Het samen met de directeur vaststellen van de uitslag van een eindexamen;
 • Het samen met de directeur tekenen van de diploma’s en de cijferlijsten;
 • Het organiseren en afnemen van het eindexamen of het deeleindexamen;
 • De uitvoering van het examenreglement;
 • De uitvoering van het programma van toetsing en afsluiting;
 • De verstrekking van een overzicht van de onderdelen en beoordeling van de schoolexamens.
De school moet de taakomschrijving van de examensecretaris vastleggen. Wat is het doel hiervan?

Hierdoor wordt de positie van de examensecretaris verstevigd.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.