Onderzoek

Bekijk de verschillende onderzoeken over de ontwikkelingen binnen het thema vmbo.

Onderzoek

Bekijk de verschillende onderzoeken over de ontwikkelingen binnen het thema vmbo.

Advies beroepsgerichte programma’s vmbo

Op verzoek van OCW heeft de Stichting Platforms vmbo zich gebogen over de vraag hoe de beroepsgerichte programma’s in het vmbo er in de toekomst uit moeten zien. SPV heeft over de toekomst van de beroepsgerichte programma’s gesprekken gevoerd, binnen de eigen organisatie, binnen de bij haar aangesloten platforms en met externen van binnen en buiten het onderwijs. Kern van het advies is dat we, samen met de in het advies genoemde partijen, toewerken naar flexibel beroepsonderwijs, herkenbaar voor de buitenwereld en passend bij de vraag van leerlingen, scholen, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Beroepsonderwijs waarin leerlingen, binnen gegevens kaders en met begeleiding door professionals, hun eigen onderwijsprogramma samenstellen, passend bij hun eigen ontwikkeling, hun leervraag en hun toekomstdromen. Flexibel beroepsonderwijs dat uitgaat van eenzelfde basisstructuur, maar voor elke leerling in elke leerweg van het vmbo er toch anders uit kan zien.
Lees het advies

Resultaten van onderzoek achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs

Bijna 1500 reacties zijn er binnengekomen op de oproep mee te doen aan het onderzoek naar de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen door corona.

Opvallendste uitkomsten:

  • Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat leerlingen grote tot zeer grote achterstanden hebben opgelopen als gevolg van de schoolsluiting en de coronaproblemen waar we nu nog mee te maken hebben.
  • Veel respondenten geven aan dat deze achterstanden zijn opgelopen in zowel de beroepsgerichte vakken, de avo-vakken als de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  • Over het algemeen zijn de deelnemers aan het onderzoek van mening dat de achterstanden niet (snel) ingehaald kunnen worden.
  • Veel docenten en hun leidinggevenden zijn van mening dat aanpassingen aan de examinering noodzakelijk zijn.

19 november 2020 hebben SPV en VO-raad het rapport en een aanbiedingsbrief met het advies de CSPE’s in 2021 te vervangen door SE’s aangeboden aan het ministerie van OCW.

Vernieuwing vmbo – Rapportage monitor en casestudies

Vanaf 2016/17 zijn nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s ingevoerd in het vmbo. De 35 vakafdelingen zijn teruggebracht naar 10 profielen. Sinds schooljaar 2017/18 werken alle vmbo-scholen in Nederland met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s. In de jaren daarvoor hebben pilotscholen met de nieuwe programma’s geëxperimenteerd. De vernieuwing van het vmbo wordt van 2016 tot en met 2022 gemonitord en geëvalueerd. Het rapport doet verslag van de stand van zaken in 2020.
Download het rapport
Meer over dit onderzoek

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT