SPV reageert op conceptvoorstellen curriculum.nu

In juli hebben de negen ontwikkelgroepen van Curriculum.nu hun conceptvoorstel voor hun leergebied gepubliceerd. SPV heeft, op verzoek van curriculum.nu op deze voorstellen reageert. Daarbij is vooral gekeken naar de haalbaarheid van de voorstellen voor de verschillende leerwegen in het vmbo.

In een document is, naast een algemene reactie, een reactie gegeven op de negen leergebieden, te weten:

  • Nederlands
  • Engels/moderne vreemde talen
  • Digitale geletterdheid
  • Bewegen en sport
  • Rekenen
  • Mens en maatschappij
  • Mens en natuur
  • Burgerschap
  • Kunst en cultuur

De conceptvoorstellen hebben betrekking op het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Eind van het jaar worden de voorstellen besproken in de Tweede Kamer en daarna, als de kamer akkoord gaat, uitgewerkt in kerndoelen.

Naast de onderbouw vo wordt er, als de Tweede Kamer daarmee akkoord gaat, vanaf het najaar, ook gewerkt aan nieuwe doelen voor de bovenbouw vo.

SPV is ter voorbereiding daarop gevraagd een visie te geven op de bovenbouw van het vmbo. Deze visie is tot stand gekomen na gesprekken met leidinggevenden en docenten in het vmbo en wordt besproken met de VO-raad en in SBB. De visie wordt half oktober gepubliceerd.