PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting laat zien met welke (combinatie van) toetsen wordt gemeten of de leerlingen de eindtermen/deeltaken beheersen. De keuzes die een school hierbij maakt zijn afhankelijk van de leerdoelen, de visie op toetsing en de toetsorganisatie. In het PTA moet je tenminste opnemen: de te beoordelen leerdoelen uit het examenprogramma, het type toets, de duur van de toets, de inhoud van het onderwijsprogramma, de tijdvakken, de herkansingsmogelijkheden en de wijze waarop het schoolexamen cijfer tot stand komt. Het PTA bevat een overzicht van summatieve – afsluitende – toetsen die het eindcijfer voor het SE van dit vak bepalen. Formatieve toetsen horen niet thuis in het PTA.

Tools

Achtergrondinformatie